Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
М

МУТИТИ [мути́ти] -чу́, -ти́ш, недок. Обманювати. Учите́л'ка каза́ла, шо з друго́го wро́ка отпусти́ла П’е́т'у додо́му, бо каза́w, шо w його́ на́т:о боли́т' жив’і́т, але́ г’éто в’ін мути́w, бо додо́му йави́wса пи́зно wве́черʹі, wвес' мо́криĭ і голо́дниĭ, би воwк, бо, му́сит', на го́зери w хок’е́ĭ граw ци́лиĭ ден'. – Обманывать, лгать (гл.). Учительница сказала, что со второго урока отпустила Петю домой, потому что он жаловался, что у него сильно болит живот, но это он обманывал, потому что домой явился только поздно вечером, весь мокрый и голодный, как волк, наверное, на озере в хокей играл целый день.

Н

НА [на шарма́к] ШАРМАК  присл. Як-небудь. Г’е́ти типе́рʹішнʹі дʹіва́ни да ли́жк’і на шарма́к зро́бл'ани, йак до́бре на його́ бу́хнутис, то мо́же і полама́тиса. – Сделать кое-как, из рук вон плохо (нареч.). Эти современные диваны и кровати сделаны кое-как, если хорошо на них упасть (нажать), то и сломаться могут.

НА [на жару́ стáвити] ЖАРУ СТАВИТИ  фраз. Вимагати щось у когось, використовуючи силу і шантаж. А шо ти тут мине́ на жару́ ста́виш, де йа тоб’і́ ти́йі сто грам серо́д но́ч’і воз'му́, х’іба́ з колі́на ви́ламну чи з не́ба дуста́ну. ‒ Требовать чего-то от другого человека, как правило, немного насильственным способом, типа лёгких угроз, шантажа (фраз.). А что ты тут с меня требуешь невозможное, где я тебе посреди ночи те сто грамм возьму, разве что с колена выламаю или с неба достану.

НАWЧВАЛИ [наwчвали́] присл. Напростець. Набра́ли мни́га грибе́ĭ у лʹі́си, і коб було́ бли́жеĭ іт:и́ додо́му, то пушли́ наwчвали́ ч’ере́з попа́сок. – Напрямки, напролом (нареч.). Набрали много грибов в лесу, и чтобы было ближе идти домой, пошли напрямую через пастбище.

НАВАЛЯНО [нава́лʹано] док. Те саме, що НАГЛУМЛЯНО.

НАВЕТЬКА [на́вет'ка] част. Те саме, що НАВІТЬ. Г’е́то ниц, шо за́ра канʹі́кули, надвори́ аби́йакайа пого́да, н'а́ка мжа́чка, тума́н і си́росʹт', то сидʹі́те w ха́ти на печи́ і на́вет'ка но́са на тоĭ хо́лод ни пока́звайте. ‒ Даже (част.). Это ничего, что сейчас каникулы, но на улице такая плохая погода, какая-то мгла, туман, сырость, поэтому, сидите дома на печке и даже носы на тот холод не высовывайте

НАВІТРИТИ [нав’і́трити] -у, -еш, док. Очистити насіння за допомогою вітру. Натеруси́ла і нав’і́трила ци́лиĭ рука́w окро́пу. ‒  Прочистить семена на ветру (гл.). Вытрусила и начистила на ветру целый мешочек семян укропа.

НАВІТЬ [на́в’іт' || наʹветʹ] част. Навіть. Н'а́ка нич була́ ве́л'ми ва́жнайа, на́в’іт' і на кро́х’і ни засну́ла, г’е́так ве́л'ми болʹі́ли колʹі́на, аж викру́т'вало йіх. – Даже (част.). Какая-то ночь была очень тяжелая, даже и на ненадолго не уснула, так сильно болели колени, их как будто выкручивало.

НАГАВИЦИ [нагави́ци] -еĭ, мн. Штани. Іди́ уми́ĭса і пом’ен'а́ĭ руба́шку з нагави́цами. ‒ Штаны (сущ.). Иди умойся и переодень рубашку и штаны.

НАГЛУМЛЯНО [наглýмл'ано] док. Про речі, які будь-як накидані.  Там у г’е́тим хлʹів’і́ ус'ого́ ус'а́кого наглу́мл'ано, нава́л'ано, тре́ба ци́лиĭ ти́жденʹ те́йе зава́лʹ:е розбира́ти. – Насыпано, набросано. Там в этом сарае всего всякого набросано, потребуется целая неделя, чтобы эти завалы разобрать.

НАГНОМ [нагнóм] присл. Пити рідину, нагнувшись над посудиною. Гараче́ надворʹі́, вода́ з ведра́ нагно́м пйе́ц:а. – Выпить жидкость без помощи стакана, кружки, ложки – прямо из ёмкости (нареч.). Жарко на улице, вода прямо из ведра пьётся.

НАДІЖНИК [надʹі́жник] -а, ч.р. Виткана скатертина, сервета для накривання діжі. Воз'ми́ на столʹі́ надʹі́жника і wвйажи́ w його́ дох’і́д, коб було́ лʹі́пшеĭ нести́ пуд руко́йу на весʹі́л':е. ‒ Скатерть, которой накрывают дежу (сущ.). Возьми на столе небольшую скатерть и завяжи в неё продукты, подготовленные на подарок, чтобы было лучше (удобнее) нести под рукой на свадьбу.

НАЗАПЕРЕДКІ [наза́передк’і] присл. Змагатися у бігу на швидкість. З учора́шного дн'а наш двир гуде́ би wу́леĭ, бо ци́лиĭ ден' уну́к’і з сусʹі́дск’іми дʹі́т'ми наза́передк’і б’і́гайут'. – Наперегонки (нареч.). Со вчерашнего дня наше подворье гудит как улей, потому что целый день внуки с соседскими детьми наперегонки бегают.

НАКАЛЯТИ [накалʹа́ти] -áйу, -áйеш, док. Набруднити. Г’е́ти дʹі́ти wсе́йу черодо́йу w ха́ту wвали́лиса, накал'а́ли w сʹі́н'ух і ку́хнʹі, бо надворʹі́ мокро́ і ка́лно. – Наследить (гл.). Эти дети всей ватагой завалились в дом, наследили в коридоре и кухне, потому что на улице мокро и грязко (грязно).

НАМСКІЙ [на́мск’іĭ вели́ґден'] ВЕЛИКДЕНЬ  -ого -коднʹа, ч.р. Великдень померлих. По́сʹл'а слу́жби у це́ркви на тре́тʹіĭ ден' Вели́кодн'а ба́т'ушка каза́w, шо на На́мск’іĭ вели́ґден' у четве́р начне́ пра́вити панах’і́ду за уме́рших на пе́рших мо́глицах у Мо́толʹі w сім часо́w ра́нку, а ко́нчит' на Упире́ви w двана́ц:ит' часо́w дн'а. – Первый четверг после Пасхи; Пасха для умерших людей или день поминовения, приравненный к Радунице. После службы в церкви на третий день Пасхи священник говорил, что в четверг начнёт служить панихиду на первом кладбище в Мотоле в 7 часов утра, а завершатся все службы за умерших на кладбище в деревне Упирово в 12 часов дня.

НАПЕWНО [напе́wно] встав. сл. Мабуть, можливо. Тре́ба загл'а́нути w кура́тнʹік, там, напе́wно, молодийі ку́ри понесли́са, бо н'а́кийі зусʹі́м невели́к’і йа́ĭца лежа́т' у гнездо́ви. – Наверно, наверняка. Надо заглянуть в курятник, там явно молодые куры снеслись, потому что, какие-то совсем небольшие яйца лежат в гнезде.

НАСІННИ [насʹі́н:и карто́плʹі] КАРТОПЛІ  -их  -елʹ, мн. Картоплини, призначені для садіння. …Ук’і́н' у скри́н'у нако́пани мишк’і́ насʹі́н:их і сви́нʹ:ачих карто́пл'еĭ. ‒ Семенная картошка среднего размера. Погрузи на повозку мешки накопанной семенной и мальнькой картошки.

НАСКРІЗЬ [наскрізʹ] присл. Сусʹі́дка Оле́на пойі́хала w Волгогра́д до дочо́к би то на зи́му, але́, му́сит', вона там уже́ і наскрʹі́з' оста́нец:а, бо звони́ла до Гна́та одна́ з йіх да каза́ла, шо ма́ти ве́л'ми захворʹі́ла. – Навсегда (нареч.). Соседка Елена поехала в Волгоград к дочерям вроде бы на зимний период, но, наверное, она там уже останется навсегда, потому что звонила к Игнату одна из дочерей и сказала, что мать сильно заболела.

НАСТИЛНИК [насти́лник] -а, ч.р. Скатертина. Тре́ба ци́лиĭ рик то ручник’і́, а то насти́лник’і тка́ти на прида́н:е. ‒Скатерть (сущ.). Надо целый год ткать то рушники, а то скатерти на приданное.

НАТЕЛЕХАТИС [нателéхатис] -áйус, -áйеса, док., знев. Наїститися, насититися. На виче́ру навари́ли цилу́ник’еĭ і шковороду́ са́ла  шкварка́ми умача́нк’і, сʹіла ус'а́ симйа́, нателе́халис і пушли́ спа́ти. – Накушатися (гл.). На ужин наварили картошки в мундирах и сковороду сала заправки, села вся семья, наелись и пошли спать.

НАТЕРУСИТИ [натеруси́ти] -сʹý, -си́ш, док. Витрусити. Натеруси́ла і нав’і́трила ци́лиĭ рука́w окро́пу. ‒ Вытрусить (гл.). Вытрусила и начистила на ветру целый мешочек семян укропа.

НАТТО [нáт:о] присл. Дуже. Учо́ра було́ нáт:о холодно, нáвэтʹ соба́ка wве́чери з бу́дк’і ни ви́л'уз, йак йа йому́ йі́сти занесла́, хот' ци́лиĭ                                                                                          ден' нихтó його́ ни корми́w. – Очень (нареч.). Вчера было очень холодно, даже собака вечером из будки не вылезла, когда я ей еду  принесла, хоть целый день была некормлена.

НАХАМА [нахáма] -и, ж.р. Неакуратна жінка. Г’е́тайа наха́ма уже́ к’і́л'ка д'он в’і́ника і ану́чу w рука́х ни диржа́ла, у ха́ти нима́ де ног’і́ поста́вити, круго́м сʹм’і́тʹ:е і кал. – Нарицательное имя в отношении неаккуратной женщины (сущ.). Эта грязнуля уже несколько дней метлу и тряпку в руках не держала, в доме ногу поставить негде, всюду мусор и грязь.

НЕБІЩИК [неб’і́шчик] -а, ч.р. Покійник. Теперʹі́шного дн'а w селʹі́ аж двох неб’і́шчик’еĭ бу́дут' хава́ти. – Покойник (сущ.). Сегодня в деревне двоих покойников хоронить будут.

НЕБІЩИЦА [неб’і́шчица] -и, ж.р. Покійниця.

НЕГОДА [негóда] -и, ж.р. Погана погода. Ци́лиĭ ти́жден' него́да, іде́ до́жǯ, по гу́лици wже́ не проĭти́, круго́м калноте́ча по колʹі́на. – Непогода, ненастье (сущ.). Целую неделю ненастье, идет дождь, по улице уже не пройти, кругом грязюка по колени.

НЕЖ [неж] спол. Ніж. Каза́ли диwча́та, шо типе́р г’е́л'ка мни́га лʹуде́ĭ було́ w це́ркви до спо́веди, шо слу́жба на ци́лиĭ час до́wшеĭ була, неж тоĭ раз. – Чем (союз). Говорили девчёнки, что сегодня столько много людей было в церкви к исповеди, что служба была на целый час дольше, чем прошлый раз.

НЕКЄЧА [нек’éча] -і, ж.р., знев. Недотепа. Ко́л'а Га́нʹ:ін ‒ са́майа настойа́шчайа нек’е́ча, за шо ни воз'ме́ц:а, ниц ни вихо́дит' у його́! – Неудачник, недотёпа (сущ.). Анин Николай самый настоящий неудачник, за что ни возьмется, ничего у него не получается!

НЕМА [нема́ коли́] КОЛИ  присл. Про відсутність часу для виконання якоїсь роботи. Тре́ба було́ б с́в’іжину́ зроби́ти, ве́прик уже на мни́га би́л'шиĭ, неж тоĭ, шо би́ли уліто, але за́ра нема́ коли́. – Некогда (нареч.). Надо бы было кабана заколоть, он уже гораздо больший, чем тот, которого летом закололи, но сейчас некогда.

НЕРОЗНАК [неро́знак] -а, ч.р. Той, хто не має розрізнення за статевою ознакою. К’і́дала хоро́шого молодо́го гусака́ на плид, а вин, мо ĭ, де́йак’іĭ неро́знак, бо на́вит' ни ди́виц:а w тоĭ бик, де гу́си хо́д'ат', а уже́ тре́ба коб граw да граw. – Гермафродит (сущ.). Оставляла красивого молодого гуся на племя, а он, может, какой-нибудь гермафродит, потому что даже не смотрит в ту сторону, где гуси ходят, а уже надо чтобы с гусынями во всю заигрывал.

НЕХАЙ [неха́й би] БИ  част. Хай. Л'у́ди ка́жут', шо неха́ĭ би Замо́шанка ше ни випуска́ла на па́шу молоду́йу телу́шку, бо ше вона́ мала́йа, то корови́ зашти́рхайут' ро́гами. – Пускай бы (част.). Люди говорят, что пускай бы Замошанка ещё не выпускала на пастбище молодую тёлочку, потому что она ещё малая и коровы её забодают рогами.

НИЖОНКІ [ни́жонкі] -еĭ, мн. Ножиці.

НИЗАЛО [ни́зало] -а, с.р. Риба, нанизана на мотузі чи дроті. Хло́пци наýдили ри́беĭ, іду́т' з го́зера і несу́т' по ци́лому ни́залови. – Низанка рыб (сущ.). Ребята наловили рыбы, идут с озера и несут по целой низанке.

НИХЛЮЯ [нихл'у́йа] -і, ж.р., знев. Бруднуля. Г’е́та нихл'у́йа г’éл'ка мисо́к зама́заних назбира́ла, шо ус'ого́ стола́ w ку́хні завали́ла. – Неряха (сущ.). Эта неряха столько тарелок грязных насобирала, что весь стол в кухне завалила.

НИЦ [ниц] част. Нічого. Wвес' фунда́мент буw ци́лиĭ, ни було́ ниц отпа́д'аного. ‒ Ничего (част.). Весь фундамент был полностью цел, ничего отвалившегося не было.

НИШПОРКА [ни́шпорка] -і, ж.р., знев. Той, хто будь-що знайде навіть із-під землі. Г’е́тайа ни́шпорка уже́ на ве́рхн'уйу поли́цу у ша́пи залʹі́зла і пра́нʹік’і ви́т'агла. – Очень находчивый и шустрый ребенок, человек (сущ.). Этот шустрик уже на верхнюю полку шкафа залез и утянул печенье.

НІДЕ [нʹíде] присл. Десь. Здайе́ц:а, сʹі́йала у горʹі́дчику мак, а ви́рос вида́к, тепе́р му́с'у нʹі́де шука́ти кро́хи настойа́шчого ма́ку, коб на Маков’е́йа пос'ватити у це́ркви. – Где-то (нареч.). Кажется, сеяла в полисаднике мак настоящий, а вырос дикий, и сейчас вынуждена где-то искать немного настоящего мака, чтобы на праздник Маковея посвятить в церкви.

НІХТО [нʹі́хто] займ. Хтось.

НІШО [нʹі́шо] займ. Щось, що-небудь. Йак ішла́ дро́ва бра́ти у ши́пку, то покоwзну́ласа, упа́ла і пра́вейе пличо́ ви́т'ала, тре́ба нʹі́шо роби́ти, бо на́т:о ве́л'ми боли́т'... – Что-то (местоим.). Когда шла за дровами в сарай, то поскользнулась, упала и правым плечом сильно ударилась, надо что-то делать, потому что сильно болит. ,

НОСИЛИЦИ [носи́лици] -еĭ, мн. Дві палиці, за допомогою яких переносять сіно. У боло́то му́сим бра́ти носи́лици, бо тре́ба бу́де копици́ сʹі́на вино́сити на грудо́к, коб зложи́ти у стужок, а шти́ри вйа́зк’і ви́несем до рек’і́ w ло́дку, коб уве́чери привезти́ додо́му. – Носилки из двух длинных палок, применяемые для переноса больших вязанок (вязок) сена (сущ.). На сенокос вынуждены будем взять носилки, потому что надо будет небольшие копны сена выносить на возвышенное место, чтобы сложить в стожок, а четыре крепко увязанные копны вынесем к речке и положим в лодку, чтобы вечером привезти домой.