Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
С

СМИКАТИ [сми́кати] -айу, -айеш, недок. Брати, виносити. Дʹíти ... холодʹі́л'нʹіком л'а́скайут', коwбасу́ сми́чут'. – Брать, таскать (гл.). Дети ... холодильником стучат, колбасу таскают.

СМИКАТИС [сми́катис] -йуса, -чиса, недок. Ходити без мети. Де тоĭ пра́нец подʹі́вса, уже́ нич надворʹі́, а в’ін нʹі́де сми́чиц:а. ‒ Ходить без цели, таскаться (гл.). Где тот вредина подевался, уже поздно, ночь на улице, а он где то таскается.

СОДА [со́да] 2 -и, ж.р. Пральний порошок. Г’е́тайа со́да на́т:о до́бре шуми́т', то йак бу́деш оде́жу ми́ти, то wсипа́ĭ немни́га, бо пото́м до́wго полоска́ти приде́ц:а. – Стиральный порошок (сущ.). Этот порошок очень хорошо пенится, поэтому, когда будешь стирать бельё, то насыпай его немного, а то потом долго выполаскивать придётся.

СОДА [со́да] 1  -и, ж.р. Харчова сода.

СОЛОМАХА [соломáха] -і, ж.р. Затірка. Ба́ба Л'у́ба ве́л'ми л'у́бит' солома́ху. – Затирка, молочный суп из муки (сущ.). Бабушка Люба очень любит молочный суп из муки (затирку).

СОЛОНЦИ [солóнци] -еĭ, мн. Зварена і обчищена картопля. На вече́ру бу́дут' соло́нци, жа́ране са́ло з шве́дами і ква́шана капу́ста. – Сваренная очищенная картошка (сущ.). На ужин будет сваренная очищенная картошка, пожаренное сало со шкварками и квашеная капуста.

СОТКІ [со́тк’і] -ок, мн. Додатки до основного городу в полі. На со́тках до́бри карто́плʹі wроди́ли, пошч’і́ wсі́ засʹі́к’і w л'о́хови по́wнийі понасипа́ли. ‒ Доданные дополнительно до огорода участки в поле (сущ.). На сотках в поле хорошая картошка наросла.

СПИНКА [спи́нка] -і, ж.р. Складка в одязі. Ху́стку згорни́ по спи́нци, шоб хороше́ у ша́пи лижа́ла. – Складка (сущ.). Платок сложи по складке, чтобы красиво уложить в шкаф.

СПЛЕННЄ [Сплéнʹ:е] -а, с.р., реліг. Успіння Святої Богородиці (28 серпня). На Спле́нʹ:е пос'вати́ла ра́зом з друг’і́́м’і кв’і́там’і в’і́точку w це́ркв’і, то бу́де w ха́ти на wс'а́к’іĭ случа́ĭ або потре́бу. – Успение Богоматери (сущ.). Во время церковного праздника Успение Господне освятила вместе с другими цветами и пучёк колосков пшеницы, которые должны быть в доме на всякий случай или нужду.

СПУДИЦЦА [спуди́ц:а] -у́са, -ис:а, док. Злякатися. Ви́йіхали ко́ником на асва́л'т, а там йі́хав вили́к’іĭ тра́ктор, і к’і́н' спуди́вса і политʹі́w чо́ртом, але́ л'а то́го wдало́са здиржа́ти. – Резко испугаться чего-либо (сущ.). Выехали с конем на асфальт, а там ехал большой трактор, и конь испугался и побежал рысью, еле удалось сдержать.

СТИЛ [стил] столá, ч.р. Поминальний обід. Не забу́д'те на сти́л позва́ти г’éтих бабе́ĭ, шо в’і́ко несли́ на мо́глици. –  Поминальный обед (сущ.). Не забудьте на поминальный стол позвать женщин, которые крышку гроба несли на кладбище.

СТИЛЬ [стилʹ] присл. Звідти. Степа́н, воз'ми́ батаре́ĭку, коб пос'в’іти́ти пуд ша́пейу і наĭти́ бунбе́ника од маши́ни швéĭнейі, бо йа wде́н' нийа́к його́ ни ви́т'агла стил', г’е́так дал'о́ко закоти́wса. – Оттуда (нареч.). Степан, возьми фанарик, чтобы посветить им под шкафом и найти деталь, в которую вставляется шпулька от швейной машины, а то я днём никак её не достала оттуда, так далеко она закотилась.

СТОЛЯ [стóлʹа] -і, ж.р. Стеля приміщення. Коб вите́ ба́чили, к’і́л'ка там було́ ради́шчеĭ, пудска́каw чут' не до сто́лʹі. – Потолок помещения (сущ.). Вы бы видели, сколько там было радости, прыгал чуть ли не до потолка.

СТРАВА [стра́ва] -и, ж.р., кулін. Їжа, переважно з перших страв. Дʹі́ти хо́дʹат' ци́лиĭ ден' холодʹі́л'нʹіком л'а́скайут', коwбасу́ сми́чут', а на зва́рануйу стра́ву ‒ кришани́, шо у печи́ ци́лий горшчо́к стойíт', нихто́ на́вет' і ни ди́виц:а. – Еда, чаще всего первое блюдо (сущ.). Дети ходят целый день холодильником стучат, колбасу таскают, а на сваренный суп, которого стоит в печке целый горшок, никто даже не смотрит.

СТРАМИНА [страми́на] -и, ж.р. Драбина. Тре́ба поста́вити страми́ну, коб зал’і́зти на пок’і́т і поба́чити, чи йесʹт' там мали́йі сло́ік’і. – Лестница (сущ.). Надо поставить лестницу, чтобы залезть на чердак и посмотреть, есть ли там маленькие стеклянные банки.

СТРІХА [стрʹі́ха] -і, ж.р. Дах, покриття будинка. Пту́шечка залʹі́зла пуд са́му стрʹі́ху і ни вила́зит' зтил'. – Крыша (сущ.). Птичка забилась под самую крышу и не вылезает оттуда.

СЬВАТНИЙ [с'ва́тниĭ] -айа, -ейе. Святковий. Г’е́тоĭ ден' ше то́же шчита́wса с'ватни́м. – Праздничный (прил.). Этот день ещё тоже считался праздничным.

СЬВАТО [с'ва́то] -а, с.р. Святковий день. Пе́ред с'ва́том забйе́м сви́н'а, наро́бим коwба́с, посо́лим пол'адни́цу, да ĭ бу́дем сʹват'кова́ти по-настойа́шчому. – Праздник (сущ.). Перед праздником зарежем кабана (свинью), наделаем колбасы, засолим поляндвичку и будем праздновать по-настоящему.

СЮРУНО [с'уруно́ || ус'уруно́] присл. Все одно; однаково; байдуже. Йа каза́w тоб’і́ не ĭти до Катри́ни за́ра, бо там і так ци́лайа ха́та л'уде́ĭ бу́де, а ти с'уруно́ туди́ посу́нувса. – Все равно (нареч.). Я говорил тебе не ходить к Катерине сейчас, потому что там и так полный дом людей будет, а ты все равно туда пошел (попёрся).

Т

ТЕНЕТО [тенетó] -а, с.р. Сітка з міцних ниток для лову риби. Там пуд стрʹі́х’ейу w хлʹів’і́ в’і́сит' тенето́, то даси́ш його́ д'а́д'кови Воло́дʹі да вин зро́бит' ше одну́ хва́тку ри́би лови́ти. – Сетка из плотных нитей с небольшими ячейками (сущ.). Там под крышей в сарае висит сетка, отдай её дяде Володе, и он сделает ещё одну рыболовную снасть – «хватку».

ТЕПЕР [тепе́р] присл. Цього дня. – Сегодня (нареч.).

ТИЛЕВИТИ [тиле́вити] -вл'у, -виш, недок. Розуміти; мати поняття. У г’е́того старо́го дʹі́да нʹі́шо з голово́йу нидо́бре, бо в’ін уже ниц ни тиле́витʹ, рʹі́днуйу дочку́ и ту́йу ни пузнайе́. – Соображать (гл.). У этого старого дедушки проблемы с головой (памятью), потому что он уже ничего не соображает, родную дочь и ту не узнаёт.

ТИЧКА [ти́чка] 2 -і, ж.р. Землерийка. Розрунʹа́ĭ зелезн'ако́м ге́туйу грома́дку песку́, шо крʹіт чи, мо́же, ти́чка нари́ли. – Землеройка (сущ.). Разровняй лопатой эту кучку песка, которую крот или, может, землеройка нарыли.

ТИЧКА [ти́чка] 1 -і, ж.р. Довга палиця. Воз'ми́ до́wгу ти́чку, йак п’і́деш по гусе́ĭ на рику́. – Длинная палка (гл.). Возьми длинную палку, когда пойдешь за гусями на речку.

ТОБОЙТО [тобоĭто́] присл. Ось так, саме так. Йа ж то тоб’і́ каза́ла ни ĭти, а ти тобоĭто́ да тобоĭто́. – Вот так-то, именно так (нареч.). Я тебе говорила не идти, а ты именно так и сделал.

ТОВКАНИЦА [товканúца || тоwканúца] -и, ж.р., кулін. Картопляне пюре. Набрʹі́зваĭ картопл'е́ĭ, то на вече́ру зробл'у́ товкани́ци. ‒ Картофельное пюре (сущ.). Начисти картошки, то на ужин приготовлю пюре.

ТРАНТЄ [трáнт'е] -а, мн. Шмаття, дрантя. Прибери́ свойу́ оде́жу, а то вал'а́йец:а твойе́ тра́нт'е по wсе́йі ха́ти. – Куча одежды, тряпья (сущ.). Убери свою одежду, а то разбросана, как тряпки, по всему дому.

ТРИНДИЧИХА [триндичúха] -і, ж.р., знев. Базіка. Го́ди уже бала́кати, а то росходи́лас, би та́йа триндичи́ха. – Много и быстро разговаривающая женщина (сущ.). Хватит уже болтать, а то разговорилась, как та триндичиха.

ТРОПА [тропа́] -и, ж.р. Соляний розсіл з приправами для замочування м’яса. Учо́ра ма́ти заколоти́ла тропу́, да йа так ду́майу, шо поло́жат' не одного́ кумпйака́, а два. – Соляной россол с приправами (сущ.). Вчера мама расколотила раствор, и я так думаю, что положат не один окорок, а два.

ТУЗНИК [тýзник] -а, ч.р. В’язка цибулі або часника. Уже надворʹі́ при́морозок, то ту́зник’і з цибу́лейу і з чоснико́м з двора́ прибра́ла у прил'о́шник. – Вертикальная вязанка лука, чеснока, расположенных вдоль шнура (сущ.). Уже начало примораживать, поэтому вязанки лука и чеснока убрала с улицы в помещение, расположенное перед входом в основную часть погреба.

ТУМАКІ [тумак’і] -еĭ, мн. Легкі удари кулаками. Д'а́д'ко пйа́ниĭ засу́нувса до молоди́х на збо́рн'у, то ви́гнали с ха́ти, ше ĭ тумак’е́ĭ у спи́ну да пуд бо́к’і надава́ли. – Лёгкие побои кулаками (сущ.). Пьяный мужик завалился на вечёрки к молодёжи, так выгнали взашей, ещё и по спине, и по бокам надавали.

ТУРОВАТИ [туровáти] -у́йу, -у́йеш, недок. Вести другу партію в пісні. Йак серо́д спивак’е́ĭ на весʹі́л':і йесʹт' кому́ заво́дити і турова́ти, то і оста́тнʹім спивака́м л'о́гко спува́йец:а. – Тянуть, вести вторую партию в песне (гл.). Если среди певцов на свадьбе есть кому запевать и вести вторую партию, то и остальным поющим легко поется.

У

УБАДЛАТИ [убáдлати] -айу, -айеш, док. Заспокоїти.  Г’е́того мало́го г’і́цл'а йе́л'е уба́длала пири́д об’і́дом. – Успокоить, уложить (гл.). Перед обедом еле уложила этого вредного малого (малыша).

УВИЙТИ [увиĭти́ в охо́ту] В ОХОТУ  фраз. Мати сильне бажання щось робити. Хло́пци йак уви́ĭдут' в охо́ту на ри́би ходи́ти, то раз по раз на хва́тку по ци́лому ведро́ви лови́ли і додо́му прино́сили. – Разохотиться (гл.). Парни как возьмутся в охотку на рыбалку ходить, так раз за разом хваткой по целому ведру ловили и домой приносили.

УГУ [угу́] част. Так (виражає згоду). – Да (част.).

УЗДЮР [узӡʹу́р] -а́, ч.р. Внутрішній свинячий жир. Йак сви́н'а забйе́м, то зроблʹу́ узӡ'ура́ з мн'а́сом, бу́де чолов’і́кови чим ск’і́бку хлʹі́ба пома́зати. – Здор ‒ заправленный приправами нутряной свиной жир (сущ.). Когда зарежем свинью, то сделаю здор с мясом, будет мужу для намазывания на хлеб.

УКМИРВАТИ [укми́рвати] -айу, -айеш. недок. Розуміти, тямити. Г’е́те мале́йе хлопчин'а́, бач, йак очин'а́тами во́дит', видно́, шо уже нʹі́шо укми́рвайе. – Понимать что-то (гл.). Смотри, как этот маленький мальчик глазками водит, видно, что уже кое-что понимает.

УЛАДОВАТИ [уладова́ти] -у́йу, -у́йеш, док. Скласти; навести порядок. Учо́ра ни усп’і́ла wладова́ти сло́ік’і з зака́тками w л'о́хови. – Привести в порядок, отсортировать (гл.). Вчера не успела привести в порядок (отсортировать) банки с закатками в погребе.

УЛІТО [улʹі́то] присл. Влітку. Тре́ба було б сʹв’іжину́ зроби́ти, ве́прик уже на мни́га би́л'шиĭ, неж тоĭ, шо би́ли улʹі́то, але за́ра нема́ коли́. ‒ Летом (нареч.). Надо бы было кабана заколоть, он уже гораздо больший, чем тот, которого летом закололи, но сейчас некогда.

УМАЧАНКА [умача́нка] -і, ж.р., кулін. Підсмажене сало з цибулейу. На виче́ру навари́ли цилу́ник’еĭ і шковороду́ са́ла  шкварка́ми умача́нк’і, сʹіла ус'а́ симйа́, нателе́халис і пушли́ спа́ти. – Заправка для еды в виде поджареного сала с луком (сущ.). На ужин наварили картошки в мундирах и сковороду сала заправки, села вся семья, наелись и пошли спать.