Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
П

ПЕРЕЛАЗ [перелáз] -а, ч.р. Те саме, що ПЕРГАН.

ПЕТРИК [пе́трик] -а, ч.р. Комаха сонечко семикрапкове. Бач йак до О́л'кʹі на пличо́ пе́трик прилетʹі́w і сиди́т, а вона́ його́ ни ба́чит' і не бойі́ц:а з-за г’е́того. – Божья коровка (сущ.). Видишь, как к Ольке на плечо божья коровка прилетела и сидит, а она её не видит и не боится поэтому.

ПИЩУГА [пишчугá] -і, ж.р. Пісок і порох на дорозі. Тре́ба дожǯ, бо ге́така пишчуга́ на доро́зи, шо ниг ни пот'агти́, гру́знут', би w боло́ти. ‒ Сыпучий песок на дороге (сущ.). Нужен дождь, потому что столько песка на дороге, что еле ноги вытягиваешь, застревают, как в болоте.

ПІВЗИНА [п’і́взина] -и, ж.р. Довга палиця. Йак ни с'а́дете ти́хо, то обо́йе ви́хватите г’е́тейу п’івзинейу. – Длинная тонкая палка или несколько связанных между собой длинных палок (сущ.). Если не утихомиритесь, то оба получите этой длинной палкой.

ПІЛКА [п’і́лка] -і, ж.р. Ткана серветка. На верста́тови оста́лос зусʹі́м нимни́га наво́йу (осно́ви), ручни́к уже ни ви́ĭде, але, йа ду́майу, бу́де д'в’і хва́ĭних п’і́лк’і. – Небольшая цельная самотканая салфетка (сущ.). На ткацком станке осталось совсем немного пряжи, рушник уже не получится, но, я думаю, будет две красивые салфетки.

ПІРНАЧ [п’і́рнач] -а, ч.р. Перина. П’і́рнача тре́ба ви́нисти надви́р, просуши́ти і до́бре ви́бити, а радно́ насу́нец:а (нат'а́гнец:а) уже пото́м, йак п’ірнач принисе́ц:а w ха́ту. – Перина (сущ.). Перину надо вынести на улицу, просушить и хорошо выбить, а чехол оденется уже после того, как перина будет принесена в дом.

ПЛЕШНЯК [плéшнʹак] -у, ч.р., бот. Ірис. А г’е́тоĭ кусо́к го́зера wвесь заро́с пле́шн'аком, бо давно́ wже́ нийак’і́ ло́дк’і ни йі́зʹд'ат' і ни розбива́йут' його́. ‒ Растение, встречающееся на берегах озер и рек, или цветок ирис, зачастую дикий (сущ.). А эта часть озера совсем заросла зеленью, потому что никакие моторки не ездят и не разбивают заросли.

ПОWВАСИЛЛЄ [поwваси́лʹ:е] -л'а, с.р., реліг. Православне свято, яке відзначають 20 січня за новим стилем. Нико́ли ранʹі́ĭ ше на поwваси́лʹ:е ниц ни роби́ли, бо г’е́тоĭ ден' ше то́же шчита́wса с'ватни́м. – День 20 января, следующий за крещением Иоанна Предтечи, или по-другому, «полукрещенне» (сущ.). Когда то раньше на следующий день после крещения Иоанна Предтечи ещё ничего не делали, потому что этот день ещё тоже считался праздничным.

ПОБРИЖАНИ [побри́жани] -айа, -ейе. Зім’ятий. Н'áк’е г’е́те полотно́ зусʹі́м ни рʹі́вне, побри́жане, му́сʹіт', його́ тре́ба шче раз покача́ти. – Неровный, скомканный (прич.). Какая-то неровная, скомканная эта ткань, наверно, её надо ещё раз поутюжить.

ПОГАНИЙ [пога́ниĭ] -а(йа), -е(йе). Негарний, нехороший. Т’і́тка ха́ту покраси́ла н'а́кейу пога́нейу кра́с'к’ейу – і не жо́wтайа, і не ри́жайа. – Некрасивый (прил.). Тётя дом покрасила какой-то некрасивой краской – и не жёлтая, и не коричневая.

ПОЗАВТРЄЙ [позáвтрʹеĭ] присл. Післязавтра. Каза́ла тʹі́тка Оле́на, шо д'áдʹко Ва́с'а бу́де поза́втрʹеĭ поста́вл'ани ве́нтери виĭма́ти. – Послезавтра (нареч.). Говорила тётя Елена, что дядя Вася послезавтра будет проверять установленные рыболовные снасти.

ПОКАЧАТИ [покача́ти] -а́йу, -а́йеш, док. Вирівнювати полотняну білизну за допомогою рубля і качалки. Н'а́к’е г’е́те полотно́ зусʹі́м ни рʹі́вне, побри́жане, му́сʹіт', його́ тре́ба шче раз покача́ти. ‒ Выравнять ткань при помощи рубля и качалки (гл.). Какая-то неровная, скомканная эта ткань, наверно, её надо ещё раз поутюжить.

ПОКІТ [покóт || покі́т] покоту, ч.р. Горище хати. Зними́ с поко́та бе́рдо і нит, бу́ду тка́ти половик’і́. – Чердак (сущ.). Сними с чердака приспособления для ткацкого станка, буду ткать половики (ходники).

ПОЛЕТІТИ [полетʹі́ти чо́ртом] ЧОРТОМ  фраз. Швидко побігти. Ви́йіхали ко́ником на асва́л'т, а там йі́хав вили́к’іĭ тра́ктор, і к’і́н' спуди́вса і политʹі́w чо́ртом. – Нестись во всю (фраз.). Выехали с конем на асфальт, а там ехал большой трактор, и конь испугался и побежал рысью.

ПОЛУПИШОК [полýпишок] -шка, ч.р. Виплетений з соломи кузов для воза. Положи́ w виз полу́пишка, коб йа́блика не випада́ли, йак бу́деш везти́ на́сипом. – Плотное сплетенное из соломы и прутьев изделие (кузов) для укладки в конскую повозку (воз, сани) с целью предотвращения просыпания, выпадения перевозимого груза (сущ.). Положи на воз полупешок, чтобы яблоки не просыпались при перевозке насыпью.

ПОМЕЗ [помéз] прийм. Між, поміж. Г’е́те гусин'а́то зусʹі́м мале́н'к’е поме́з друг’і́ми w черодʹі́. ‒ Между (предл.). Этот гусёнок совсем маленьким смотрится среди других в группе (стае).

ПОМИТИЙ [поми́тиĭ] -а, -е. Випраний (про одяг). Тре́ба ви́ставити балʹі́йу на со́нце і нали́ти води́, коб нагрʹі́ласа поми́туйу оде́жу полоска́ти. – Постиранный (прич.). Надо поставить жестяное корыто на солнечное место и наполнить его водой, чтобы та нагрелась для полоскания постиранного белья.

ПОМУЧНИЦА [помучни́ца] -и, ж.р. Помічниця. Пудросла́ дочка́, ста́ла настойа́шчейу помучни́цейу. – Помощница (сущ.). Подросла дочка, стала настоящей помощницей.

ПОНОЖИ [поножи́] -е́ĭ, мн. Пристосування у ткацькому верстаті для надавлювання ногами. На г’е́тому верста́тови не на́дто до́бре ше поножи́ настро́йани, бо полотно́ тче́ц:а нерʹі́вно. – Приспособление в ткацком станке, которое надавливают ногами (сущ.). На этом ткацком станке не очень хорошо нижние рычаги (поножи) настроены, поэтому полотно ткётся неровное.

ПОПЕЛНИК [попе́лник] -а, ч.р. Шматок тканини, якою накривають білизну в жлукті перед її золінням. Не забу́д' до́бре попе́лника ви́полоскати, йак бу́деш друг’і́ĭ раз по́пел залива́ти. – Плотный, достаточно большой кусок ткани, используемый для застилания сверху белья, помещённого в жлукто для стирки (вываривания, золения) (сущ.). Не забудь хорошо прополоскать этот верхний кусок ткани из жлукта, когда будешь второй раз заливать мыльный пепельный раствор.

ПОРЕМЕНІТИ [порем’енʹі́ти] -нʹу́, -ни́ш, док. Порозмовляти. Постойа́ли з Оле́нейу на гу́лици, кро́х’і порем’енʹі́ли, сказа́ла, шо wза́wтра забира́йец:а йі́хати до дочк’і́ у Дорог’і́чин. ‒ Поговорить (гл.). Постояли с Еленой на улице, немного побеседовали, сказала, что завтра собирается ехать к дочке в Дрогочин.

ПОРОДИТИСА [породи́тиса] -д'у́с, -дис:а, док. Народити дитину. На́сʹтʹіна дочка́ ше учо́ра породи́ласа, хло́пца привела́. – Разродиться (гл.). Настина дочка ещё вчера мальчика родила.

ПОРОЖИЛЛЯ [порожи́лʹ:а] -і, ж.р. Породілля. Пора́ wстава́ти да ĭти́ робо́ту роби́ти, а то лежи́т' дʹі́вка w ли́жкови до об’і́да, би порожи́л':а. ‒ Роженица (сущ.). Пора вставать и идти работать, а то лежит девушка в кровати до обеда, как только что родившая ребенка роженица.

ПОСКРИБТУХИ [поскри́бтухи || пошкри́птухи] -еĭ, мн. Рештки вишкрібаного ножем тіста в діжі. Поскри́птух’і с тʹі́ста од б’і́лого хлʹі́ба (пирога́) не вик’іда́ĭ сви́н'ум, а од:аĭ ку́рум. – Остатки теста в кадке, где оно месилось (сущ.). Остатки теста от белого пирога не выбрасывай свиньям, а отдай курам.

ПОСТАWКА [поста́wка] -і, ж.р. Основа для ткання. Га́н:а, пудиĭди́ поба́ч, чи то йа г’е роблʹý поста́wку на насти́лнику.  ‒ Основа для ткани (сущ.). Анна, подойди и посмотри, так ли я делаю основу на скатерти под обработку крючком.

ПОТАПЧИК [пота́пчик] -а, ч.р. Те саме, що КАТАПЧИК.

ПОТИСЬ [пóтисʹ] -і, ж.р. Пристосування для прядіння. Йак бу́деш іт:и́ до Га́н:и на вечурк’і́, то воз'ми́ з собо́йу одне́ ли́чнейе верт'оно́, бо мнʹі мо́же ни хвати́ти, а йа хо́чу допра́сти wс'у́ куде́л'у, коб по́тис' ослободи́ти, бо д'а́динка Татʹ:а́на проси́ла пози́чити попра́сти куде́л'у до Колʹа́д. ‒  Прялка (сущ.). Если будешь идти к Анне на вечёрки, то возьми с собой одно лишнее веретено, потому что мне может не хватить, а я хочу допрясть всю пряжу, чтобы освободить прялку, потому что родственница Татьяна просила одолжить прялку допрясть кужель до Рождества.

ПОХЛІВНИК [похлʹі́вник || похлʹі́wник] -а, ч.р. 1. Польовий сторож поблизу пасовищ. Йак па́свила корови́ wчо́ра, то бойа́ласа, коб не заĭшли́ на посʹі́йане по́ле, бо похлʹі́вник ци́лиĭ ден' там ходи́w, нагл'ада́w за посʹі́йаним на по́ли йачме́н'ом. – Сторож на поле поблизости пастбищ (сущ.). Когда пасла вчера коров, то боялась, чтобы не зашли на посевы, потому что сторож целый день там ходил, присматривал за посевами ячменя. 2. Той, що змінює місце ночівлі. Ге́тоĭ гуса́к-похлʹі́wник хо́дит' на нуч то у оди́н хлʹіw, то w дру́г’іĭ, би до сибе́ додо́му. – Меняющий место пребывания: то в одном, то в другом сарае (сущ.). Этот гусь ходит ночевать то в один, то во второй сарай, как будто к себе домой.

ПОШЧІ [пошч’і́] присл. Майже. На со́тках до́бри карто́плʹі wроди́ли, пошч’і́ wс’і засʹі́к’і w л'о́хови по́wнийі понасипа́ли. – Почти (нареч.). На сотках в поле хорошая картошка наросла, почти всё место в погребе картошкой засыпали.

ПРАНЕЦ [прáнец] -нца, ч.р., знев. Неслух, бешкетник. Де тоĭ пра́нец подʹі́вса, уже́ нич надворʹі́, а в’ін нʹі́де сми́чиц:а. – Подросток, как правило мужского рода, полухулиган, иногда название применяется в отношении животных или птиц (сущ.). Где тот вредина подевался, уже поздно, ночь на улице, а он где-то таскается.

ПРАНЦИВИЙ [пранци́виĭ] -айа, -ейе. Неслухняний, бешкетливий. Тре́ба уве́чери сходи́ти до сусʹі́деĭ і забра́ти то́го п’іwвн'а пранци́вого, то wза́wтра одруба́йу го́лову, коб ни сми́каwса по чужи́х хлива́х і дво́рах. – Вредный, плохой, непослушный (прил.).  Надо вечером пойти к соседям и забрать своего непослушного петуха-проходимца, чтобы завтра отрубить голову, то не будет больше таскаться по чужим сараям и дворам.

ПРЕНТ [прéнт] -а, ч.р. Металевий прут. Йак за́раз же ни завиде́ш і ни поста́виш на м’ісʹц'е ба́т'кового рове́ра, то жди, шо по ре́брах г’е́тоĭ прент похо́дит', йак ба́т'ко з робо́ти приде́. – Небольшой кусок металлического прута или неширокой пластины, использующийся как строительный инструмент (материал), а при необходимости как средство воспитания (сущ.). Если сейчас же не отведёшь и не поставишь на место папин велосипед, то жди, что по рёбрам этим прутом получишь, когда отец с работы придёт.

ПРИЗЬБА [при́зʹба] -и, ж.р. Насип навколо хати на рівні підвалини, що використовують для сидіння. Ци́лиĭ ден' сиди́ш на при́з'би, би тоĭ дʹід старе́н'к’іĭ. – Завалинка (сущ.). Целый день сидишь на завалинке, как дедушка старенький.

ПРИЛЬОШНИК [прил'о́шник] -а, ч.р. Приміщення перед власне льохом. Г’е́ти грушк’і́ тре́ба ви́нести w л'ох ал'бо́ хот' у прил'о́шник. ‒ Помещение перед погребом (сущ.). Эти груши надо вынести в погреб или хотя бы в помещение перед погребом.

ПРИНУДА [принýда] -и, ж.р. Поява риби на поверхні води у зв’язку малою кількістю кисню. Учо́ра на го́зери була́ прину́да, то налови́w ци́лиĭ картопл'а́ниĭ (картопл'о́виĭ) мишо́к ри́беĭ. – Выход на поверхность воды множества рыбы по причине недостатка кислорода (сущ.). Вчера на озере из-за оттепели и недостатка кислорода много рыбы всплыло на поверхность, то удалось поймать (наловить) целый картофельный мешок рыбы.

ПРИСТОРЧ [при́сторч] -і, ч.р. Гострий залишок стебла рослини. Ге́ти пранци́ви гусин'а́та г’е́так зйі́ли цибу́л'у, шо одни́ при́сторчи над зимл'о́йу тирча́т'. – Остатки от съеденных растений или сломанных  деревьев, кустов или цветов (сущ.). Эти негодники гусята так сьели зеленый лук, что только небольшие остатки стеблей над землёй торчат.

ПРИФАСТРИГОВАТИ [прифастригова́ти] –уйу, -уйеш. Те саме, що ФАСТРИГОВАТИ.

ПРОМИНУТИС [промину́тис] Пройти, минутися. Ге́то вс'о промину́лос. – Пройти, минуть (сущ.). Все это прошло.

ПРОШВА [про́шва] –и, ж.р. Подвійний шов. Г’éту на́волоку до́бра шва́чка ши́ла, на́вет' про́швейу wсе круго́м проши́тейе.  – Двойной шов (сущ.). Эту наволочку хорошая швея шила, кругом двойной шов.

ПТУШЕЧКА [птýшечка] -і, ж.р. Пташечка. Пту́шечка залʹі́зла пуд са́му стрʹі́ху і ни вила́зит' зтил'. ‒ Птичка (сущ.). Птичка забилась под самую крышу и не вылезает оттуда.