Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
А

АБИЯКИЙ [аби́йакиĭ] -айа, -ейе. Недобрий, поганий. Надвори́ аби́йакайа пого́да. – Плохой (местоим.). На улице плохая погода.

АЛЕ [але́] спол. Але.  До́бре було́ б за́wтра заплати́ти гро́ши за со́тк’і w канто́ру, але́ йак же туди́ попа́сти без маши́ни w г’е́так’іĭ дожǯ, шо л':е би з ве́дра? – Но (союз). Хорошо было бы уплатитить деньги за посадку соток в кантору, но как туда попасть без машины в такой сильный дождь, который льёт как будто из ведра?

АЛЬБО [ал'бо́] спол. Або. Придʹі́те до нас тепе́р уве́чери ал'бо́ за́wтра пуд об’і́д, бо тре́ба поговори́ти, йак і коли́ пойі́дем до wну́ки на весʹі́л':е. –Или (союз). Придите к нам сегодня вечером или завтра под обед, потому что надо обсудить как и когда поедем к внучке на свадьбу.

АНУЧА [анýча] -и, ж.р., знев. Ганчірка; будь-який шматок тканини. Познимаĭ у старе́і  ха́ти  г’ети зама́зани запо́ни, бо в’і́сʹат', би ану́чи. – Тряпка (сущ.). Сними в старом доме эти грязные занавески, а то висят, как тряпки.

Б

БАГНО [багнó] -а́, с.р., бот. Багно звичайне.  Йі́здила у лʹіс по йа́годи, нашла́ там і нарва́ла багна́, позатика́йу w хлив’і́, коб нийа́ка хворо́ба до скоти́ни ни чипл'а́ласа. – Багульник (сущ.). Ездила в лес за черникой, нашла там и нарвала багульника, развешаю (позапихиваю) в сарае, чтобы никакая болезнь к домашним животным не цеплялась.

БАЙСАН [баĭса́н] -у́, ч.р., бот. Кадило мелісолісте. Каза́w д'а́д'ко Семе́н, шо w лʹі́си пуд войе́ншчинейу ци́лийі за́рослʹі баĭсану́ росту́т'. – Растение бальзам (сущ.). Говорил дядя Семён, что в лесу около военной части, целые плантации бальзама растут.

БАЛАКАТИ [бала́кати] -йу, -айеш, недок., знев. Базікати.  Го́ди уже бала́кати… – Болтать (гл.). Хватит уже болтать.

БАЛІЯ [балʹі́йа] -і, ж.р. Велика металічна посудина для купання дітей та прання білизни. Тре́ба ви́ставити балʹі́йу на со́нце і нали́ти води́, коб нагрʹі́ласа поми́туйу оде́жу полоска́ти. – Большое жестяное корыто (сущ.). Надо поставить жестяное корыто на солнечное место и наполнить его водой, чтобы та нагрелась для полоскания постиранного белья.

БАНЄЧКА [бáн'ечка] -і, ж.р. Металічна посудина для молока. Тре́ба уста́вити у трох ба́н'ечках к’і́слейе молоко́ w піч, то отто́пиц:а і на сир і на гу́стейе молоко́. – Небольшой железный бидон (сущ.). Надо поставить в печку в трёх бидонах кислое молоко, чтобы отошло для приготовления сыра и творога.

БАРИЛО [бари́ло] -а, с.р. Дерев’яна посудина з клепок для рідини, переважно води. Йак бу́дете йі́хати на по́ле, то води́ привезʹі́те у бари́лови, коб була́ до са́мого ве́чура холо́днайа. – Ёмкость для воды (сущ.). Когда будете ехать на поле, то воду привезите в деревянном бариле, чтобы сохранилась до самого вечера холодной.

БАРИЛЦЕ [бари́лце] -а, с.р. Прикраса короваю з прісного тіста. Бари́лце зве́рху весʹі́л'ного корова́йа ниха́ĭ Нʹі́на виклада́йе, вона́ зна́йе, у йак’і́м пора́дку г’е́те ро́биц:а. – Украшение из теста для каравая (сущ.). Украшения сверху свадебного каравая пускай Нина раскладывает, она знает в каком порядке это надо делать.

БАТАРЕЙКА [батаре́ĭка] -і, ж.р. Кишеньковий ліхтарик. Степа́н, воз'ми́ батаре́ĭку, коб пос'в’іти́ти пуд ша́пейу. ‒ Электрический фонарик (сущ.). Степан возьми фанарик, чтобы посветить им под шкафом.

БИ [би] спол. Ніби, немов.  Йак же туди́ попа́сти без маши́ни w г’е́так’іĭ дожǯ, шо л':е би з ве́дра? – Как будто (союз). Как туда попасть без машины в такой сильный дождь, который льёт как будто из ведра?

БИТО [битó] спол. Те саме, що БИ. В вас бито́ нема́ гро́шей… – У вас как будто нет денег.

БИЧАН [бичáн] -а́, ч.р., бот. Черешок бурякового листка. На ве́чур свине́ĭ корми́ти наламнʹі́те г’і́чк’і бурак’е́ĭ у ба́биним горо́ди, ли́сʹц'е покриш’і́те, а бичани́ wк’і́н'те коро́ви. – Часть листа свеклы от корнеплода до листовой пластинки (сущ.). На вечер свиней кормить наламайте  свекловичной ботвы у бабушки на огороде, листья покрошите, а стебли бросьте корове.

БІЛИЇ [б’і́лийі млинци́] МЛИНЦИ  -их -еĭ, мн., кулін. Те саме, що МАЛИМОН(И).

БІЛЬ [б’íлʹ] бо́лʹі, ж.р. Біль (ч.р.), хвороба. Не зна́йу, ск’і́л' г’е́тайа б’і́л' уз'ала́са w мине́ w нозʹі́, мо́же, де зарва́ла wчо́ра на по́лʹі. – Боль (сущ., ж.р.). Не знаю, откуда боль появилась у меня в ноге, может, стукнула вчера где-то на поле.

БЛИМАТИ [бли́мати] 3.ос. одн. -айе, недок. Миготіти; світити з перервою. У пе́ршейі спа́л'нʹі ла́мпочка з учора́шного дн'а бли́майе, му́сʹіт', ху́тко зусʹі́м перегори́т'. – Моргать (гл.). В первой спальне электрическая лампочка со вчерашнего дня моргает, наверное, скоро совсем перегорит.

БЛИСКАТИ [блúскати] 3.ос. одн. -айе, недок. З’являтися час від часу (про блискавку). Надворʹі́ н'а́к’іĭ куне́ц св’і́та наста́w, раз-по́раз бли́скайе і л'а́скайе з усіх бок’éĭ. – Появление молний (гл.). На улице какой-то конец света наступил, раз за разом молния ударяет и раскаты грома слышны со всех сторон.

БОНДА [бо́нда] -и, ж.р., етн. Корова як придане весільної молодої. Іди́ забира́ĭ телу́шку с пол'а. Огина́йес:а. Г’е́то ш твойа́ бо́нда, за́муж пи́деш, і вона́ за тобо́йу пи́де. – Приданное, традиционно в виде специально выкормленой коровы (сущ.). Иди забирай корову с поля. Это же твое приданное, замуж пойдеш, и она за тобой пойдет.

БРАМА [брáма] -и, ж.р. Ворота. Откри́ĭ бра́му w двир, коб к’ін' з во́зом зайі́хаw. – Большие ворота для въезда во двор (сущ.). Открой ворота во двор, чтобы лошадь с повозкой заехала.

БРАННЄ [бранʹ:é] -н':а́, с.р. В’язання одягу з шерстяних ниток за допомогою спеціального гачка. Уз'а́ла w бо́л'нʹіцу свойе́ бран':е́, то пока́ поле́жу, напéwно, дʹв’і па́ри панчо́х’еĭ своі́м хло́пцам ви́вйажу. – Вязание (сущ.). Взяла в больницу своё вязание, то, наверное, пока буду лежать в больнице две пары тёплых носков своим ребятам (парням) свяжу.

БРЕНІТИ [бренʹі́ти] 3 ос. одн. -и́тʹ,  недок. З’ява на поверхні водойми маленьких хвильок від легкого подуву вітру. В’і́трик ду́йе зусʹі́м нивили́киĭ, то вода́ на верху́ го́зера оно́ шчо кро́хи брени́т', мо́жна л'о́хко весло́м з ло́дк’ейу упраwл'а́тиса. – Дрожать (сущ.). Ветерок дует совсем небольшой, поэтому вода на поверхности только немножко рябит (дрожит), можно легко веслом рулить в лодке.

БУНБЕНИК [бунбéник] -а, ч.р. Деталь швейної машинки. Степа́н, воз'ми́ батаре́ĭку, коб пос'в’іти́ти пуд ша́пейу і наĭти́ бунбе́ника од маши́ни швéĭнейі, бо йа wде́н' нийа́к його́ ни ви́т'агла стил', г’е́так дал'о́ко закоти́wса. – Деталь швейной машины (сущ.). Степан, возьми фанарик, чтобы посветить им под шкафом и найти деталь, в которую вставляется шпулька от швейной машины, а то я днём никак её не достала оттуда, так далеко она закотилась.

БУТЛЯ [бýтл'а] -і, ж.р. Скляна посудина місткістю 2–5 л. Г’éта бу́тл'а пошчи́ по́wна гарʹі́лк’і, ше те́йі, шо на А́лине весʹі́л':е гна́ли. – Большая стеклянная бутыль, зачастую оплетенная прутьями лозы (сущ.). Эта бутыль почти полная самогона ещё того, который на свадьбу Аллы делали.

В

В’ЯЗКА [вйа́зка] -і, ж.р. Зв’язане вірьовкою сіно для перенесення. Шти́ри вйа́зк’і ви́несем до ре́к’і w ло́дку. – Вязанка сена (сущ.). Четыре крепко увязанные копны вынесем к речке и положим в лодку.

ВАЖНИЙ [вáжниĭ] -айа, -ейе. Тяжкий, неспокійний. Н'а́ка нич була́ ве́л'ми ва́жнайа. ‒ Тяжелый (прил). Какая-то ночь была очень тяжелая.

ВЕДЛУХ [вéдлух] спол. У порівнянні з чимось. Тепе́р у ла́wци чо́рний хлʹіб зусʹі́м іна́ч’іĭ, ве́длух учора́шн'ого. – По сравнению с чем-нибудь другим (союз). Сегодня в магазине черный хлеб совсем иной (другой) по сравнению со вчерашним.

ВЕНТЕР [ве́нтер] -а, ч.р. Ятір. Каза́ла тʹі́тка Оле́на, шо д'áдʹко Ва́с'а бу́де поза́втрʹеĭ поста́вл'ани ве́нтери виĭма́ти і диви́тиса, то, мо́же, ри́беĭ і нам даду́тʹ кро́х’і, йак чима́ло нало́вит'. – Рыболовная снасть (сущ.). Говорила тётя Елена, что дядя Вася послезавтра будет проверять установленные рыболовные снасти, то, возможно, рыбы и нам дадут немного, если много (достаточно много) поймает.

ВЕПРИК [вéприк] -а, ч.р. Самець свині. Йак купл'а́ли порос'а́т, то оба́два ва́жили одʹіна́ково, а за́ра ве́прик намни́га б’і́л'шиĭ за сви́нку. – Кабан (сущ.). Когда покупали поросят, то оба были одного веса, а сейчас кабанчик на много больше свинки.

ВЕРЕНЬКА [вере́н'ка] -і, ж.р. Плетена з прутів чи лика або зшита з тканини торбина. На па́шу бери́ з собо́йу ге́ту нивили́куйу вере́н'ку, йа там положи́ла хлʹіб, молоко́ і варо́нийі йа́ĭца тоб’і́ на об’і́д. – Плетеная из лозы или сшитая из ткани сумка (сущ.). На пастбище бери з собой эту небольшую сумку, я там положила хлеб, молоко и варёные яйца тебе на обед.

ВЕРСТАТ [верстáт] -а, ч.р. Верстат для ткання. Три дʹі́вк’і на ви́данʹ:е у ха́ти живу́т', то нима́ коли́ і верста́та с ха́ти вик’іда́ти, тре́ба ци́лиĭ рик то ручник’і́, а то насти́лник’і тка́ти на прида́н:е. – Домашний ткацкий станок (сущ.). Три девушки на выданье в доме живут, поэтому некогда ткацкий станок выносить из дома, надо целый год ткать то рушники, а то скатерти на приданное.

ВЕРТЯХА [вéрт'аха] -и, ж.р. Макітра – велика миска. Зними́ w комо́ри с поли́ци ве́рт'аху, коб ма́ти wве́чери малимо́ни росчини́ла. – Глиняный горшок типа кастрюли (сущ.). Сними в кладовке с полки глиняный горшок, чтобы мама вечером белые блины расколотила.

ВЕРХОВАТИ [верховáти] -уйу, -уйеш, недок. Керувати, командувати. На́ша дочка́ л'у́бит', коб ус'уде́йу бу́ти пе́ршейу, верхова́ти w wс'ому́. – Верховодить, быть выше, важнее, главнее других (гл.). Наша дочь любит быть везде первой и главной, верховодить во всём.

ВЕСЬОЛУХА [вис'о́луха] -і, ж.р. Веселка, райдуга. Подиви́с на не́бо над сусʹі́днʹійу ха́тейу, то поба́чиш, йак вис'о́луха во́ду пйе з рек’і́. – Радуга (сущ.). Посмотри на небо над соседним домом, то увидишь как радуга воду пьёт (набирает) из речки.

ВИГОЛОДАТИСА [ви́голодатиса] -йуса, -йесса, док. Зголодніти. Г’е́тоĭ г’і́цел' мали́ĭ ци́лиĭ денʹ до дому ни прихо́див, то г’е́так ви́голодавса, шо уве́чорʹі ци́луйу ми́ску млинце́ĭ би за сибе́ «зак’і́нув». – Проголодаться (гл.). Эта вредина малая целый день домой не приходила, то так проголодался, что вечером целую тарелку блинов съел, как нечего делать.

ВИДАК [видáк] -у́, ч.р., бот. Дикий самосійний мак. Здайе́ц:а, сʹі́йала у горʹі́дчику мак, а ви́рос вида́к, тепе́р му́с'у нʹі́де шука́ти кро́хи настойа́шчого ма́ку, коб на Маков’е́йа пос'ватити у це́ркви. – Дикий мак (сущ.). Кажется, сеяла в полисаднике мак настоящий, а вырос дикий, и сейчас вынуждена где-то искать немного настоящего мака, чтобы на праздник Маковея посвятить в церкви.

ВИСТЬОПКА [висʹтʹо́пка] -і, ж.р. Комора, що обігрівається. Степа́н, сходи́ w вист'о́пку, воз'ми́ w бо́ц:и пал'у́тку ква́шанейі капу́сти на вече́ру. – Утепленное помещение в жилом доме для хранения продуктов и овощей зимой, типа кладовой. Степан, пойди в кладовую и возьми в бочке (кадке) полголовки квашеной капусты на ужин.

ВИТЕ [вите́] займ. Ви (пошанна множина). Коб вите́ ба́чили, к’і́л'ка там було́ ради́шчеĭ.  ‒ Вы (с уважением) (местоим.). Вы бы видели, сколько там было радости.

ВИТЄЧКА [вит'е́чка || вик’е́чка] -і, ж.р. Прогулянка. А́л:а, ти знов прийі́хала, би на вик’е́чку, так’і́ ж би йаку́ то́рбочку вз'ала́. – Прогулка (сущ.). Алла, ты опять приехала, как на прогулку, взяла бы какую-нибудь сумочку.