Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
У

УПАCТИ [упа́cти на ми́чк’і] НА МИЧКІ  фраз. Сильно втомитися. Шчо нароби́wса, шчо напи́wса, аж на ми́чк’і упа́w. – Утомиться, пасть духом (фраз.). Где наработался, где напился, упал на колени.

Ф

ФАСТРИГОВАТИ [фастригова́ти] -у́йу, -у́йеш, недок. З’єднати частини одягу тимчасовим швом. Не сшива́ĭ зра́зу г’е́ту спудни́цу з нагру́дником, а уперо́д фастригу́ĭ і пом’і́рай, да йак бу́де до́бре, то тогди́ уже́ бу́деш пришива́ти на маши́ни. – Сметать, сшить части изделия (гл.). Не сшивай сразу юбку с кофтой, а сметай сначала и примерь, и если будет хорошо, то тогда уже будешь сшивать на машинке.

Х

ХАВАТИ [хавáти] -а́йу, -а́йеш, док. Хоронити померлого. Каза́w ба́т'ушка, шо wза́wтра аж трох ниб’і́шчик’еĭ хава́ти бу́де. – Хоронить (гл.). Говорил священник, что завтра троих покойников хоронить будет.

ХАЛЮЧИТИ [хал'у́чити] -у, -иш. Наводити порядок, прибирати. Ха́ту на сʹва́то хал'у́чила, а wза́wтра приберу́ ше ĭ сʹі́ни з комо́рейу. – Убирать (гл.). Дом на праздник уже убрала, а завтра уберу ещё и коридор с кладовкой.

ХАЛЯСТРОВАТИ [хал'астрова́ти] -у́йу, -у́йеш, недок. Гуляти, не виконуючи ніякої роботи, ні про що не турбуючись. Го́ди уже хал'астрова́ти, пора́ бра́тиса за робо́ту. – Гулять «по полной», радоваться (гл.). Хватит уже гулять, пора браться за работу.

ХАТА [ха́та] -и, ж.р. Сільський будинок. Йак бу́деш іт:и́ w ха́ту, то занеси́ коша́ с карто́пл'ами w комо́ру, а з йа́бликами і грушка́ми – поста́w у сʹі́н'ух. – Дом (cущ.). Когда будешь идти в дом, то отнеси корзину с картошкой в кладовку, а с яблоками и грушами – поставь в коридоре.

ХВАЙНО [хва́ĭно] присл. Добре, гарно. На г’е́тейі доро́жци на́т:о хва́ĭно голубо́вен'к’ім го́рен'ом ви́шила узо́ри, а ошиделку́йу – сала́товим. – Очень хорошо, красиво (нареч.). На этой салфетке очень красиво голубыми нитками вышила узор, а обвяжу крючком ‒ салатовыми.

ХВАТКА [хвáтка] -і, ж.р. Пристосування для лову риби. Ранʹі́ĭ нʹі́коли w риц:и́ ри́беĭ було́ мни́га, то мойі́ хло́пци йак уви́ĭдут' у охо́ту на ри́би ходи́ти, то раз по раз на хва́тку по ци́лому ведро́ви лови́ли і додо́му прино́сили. – Приспособление для ловли рыбы, самодельная рыболовная снасть (сущ.). Раньше когда-то в речке рыбы было много, и мои ребята (парни) как возьмутся в охотку на рыбалку ходить, так раз за разом хваткой по целому ведру ловили и домой приносили.

ХЄНДЗ [х’éнӡ] -у, ч.р. Задоволення. На вечурка́х у Кол'а́д'ух хло́пци з х’е́нӡом танцова́ли і спува́ли, усʹі́м понара́вилоса. – Кураж, удовольствие (сущ.). На вечёрках на Рождество парни с куражом танцевали и пели, всем понравилось.

ХІБА [х’іба́] част. Невже.  – Разве (част.).

ХЛИСНУТИ [хлисну́ти] -у́, - éш, док. Трішки випити (переважно про алкогольні напої). Йак там у тибе́ йе нʹі́шо на́т:о сма́чне, то даĭ і мнʹі хлисну́ти. – Немного попить чего-нибудь (гл.). Если там у тебя есть что-то вкусное, то дай и мне попить немного.

ХЛІВ [хлʹі́в || хлʹі́w] -а́, ч.р. Приміщення для домашніх тварин. Пи́деш у хлʹі́w, подиви́с свин':у́, уже́ тре́ба нагл'ада́ти, бо чере́з йак’і́х к’і́л'ка дн'е́ĭ пора́ пороси́тиса. ‒ Сарай (сущ.). Пойдёшь в сарай, посмотри свинью, уже надо наблюдать, потому что через пару дней срок опороса.

ХОЛОДНИК [холодни́к] -у́, ч.р., кулін. Холодець. У ба́би О́лʹі wсʹі́гда ве́л'ми сма́чниĭ холодни́к, і пог’е́тому wвес' зйіда́йец:а. – Холодец из мяса (сущ.). У бабушки Оли всегда очень вкусный холодец, и поэтому всегда весь съедается.

ХУРА [хýра] -и, ж.р. Навантажений віз. Улʹі́то ба́т'ко кана́ву скоси́w на пудсʹтʹі́л, то нагребли́ і привезли́ додо́му ци́луйу ху́ру сʹі́на. – Гружёная повозка или сани (сущ.). Летом отец траву вдоль канавки покосил для подстёла, после сгребания наложили целый воз и привезли домой.

Ц

ЦЕБЕР [цéбер] -бра, ч.р. Велика кругла посудина з клепок, у якій готують їсти тваринам. Йак пи́деш у хлʹіw, то зроби́ м’і́шанку з сʹі́чк’і, води́ і мук’і́ w вели́к’ім це́брови дл'а скоти́ни. – Большая (огромная) деревянная кадка, лохань (сущ.). Когда пойдешь в сарай, то приготовь смесь из сечки, воды и муки в большой кадке для животных.

ЦЕГЛИНА [цéглина] -и, ж.р. Один шматок цегли. Положи́ ко́л'а двере́ĭ це́глину, то вони́ ни бу́дут' закрива́тис. – Кирпичина (сущ.). Положи около двери кирпичину, тогда они не будут закрываться.

ЦИЛИКІ [ци́лик’і] -е́ĭ, мн. Зварена і неочищена картопля. Навари́ла на вече́ру цилик'е́ĭ, нажа́рила шковороду́ са́ла з шве́дами і напикла́ йейе́чнʹі, накормлʹу́ сма́чно свого́ господара́. ‒ Картошка «в мундирах» (сущ.). Сварила на ужин картошку в мундирах, нажарила сковородку сальных шкварок, испекла яичницу, накормлю вкусно своего хозяина.

ЦИМУС [ци́мус] -у, с.р. Суть, основа. Са́миĭ ци́мус у г’е́тийі стра́ви – г’е́то свойа́ нам’і́шана запра́ва. – Смак, основа, ядро, суть (сущ.). Главной основой, придающей смак этому блюду, является приправа собственного приготовления.

Ч

ЧАШЧІЙ [чашч’і́ĭ] присл. Частіше. Уже́ пист нача́wса, то ма́ти бу́де за́рез чашч’і́ĭ вари́ти жур. ‒ Чаще (нареч.). Уже пост начался, то мама будет сейчас чаще варить овсянный кисель.

ЧЕРОДА [черода́] -и́, ж.р. Група домашніх тварин та птиць. Учо́ра за реко́йу ходи́ли три чероди́ корове́ĭ і, мо́же, де́с'ат' че́родеĭ гусе́ĭ. – Стадо коров, стая гусей или уток (сущ.). Вчера за речкой паслись три стада коров и, может, десять стай гусей.

ЧИМАЛКО [чима́лко] присл. Досить багато. Г’е́того ро́ку на́т:о до́бри йа́годи наросли́ w лʹі́си, бо йак дʹі́ти ходи́ли, то на́вет' мала́йа На́сʹт'а чима́лко назбира́ла. –Достаточно много (нареч.). В этом году очень хорошая черника в лесу уродилась, потому что когда дети ходили в лес за ягодами, то даже маленькая Настя достаточно много насобирала.

ЧОРНИЇ [чо́рнийі млинци́] МЛИНЦИ  -их -еĭ, мн., кулін. Деруни. Тре́ба нажа́рити чо́рних млинце́ĭ. – Драники (сущ.). Надо пожарить драники.

ЧОРТОК [чортóк] -ткá, ч.р. Недозріле яблуко, зелепуха. Г’е́ти мали́йі г’і́цлʹі з молоде́йі соло́дкейі йа́блинʹі wсʹі йа́блика обт'агли́ ш:е чортка́ми. – Зеленое недозрелое яблоко, завязь. Эти малые хулиганы (вредины) с молодой сладкой яблони все яблоки сорвали еще совсем зелёной завязью.

ЧУЧЕРЕПКІ [чу́черепк’і] -еĭ, мн. Шматки побитого посуду. Чи ти вже повик’іда́йеш с ха́ти г’е́тийі чу́черепк’і, ти ба́чиш, шо вони́ вже поби́тийі да нецельо́ванийі. – Кусочки битой посуды (сущ.).

Ш

ШАВЕЙ [шаве́й] –у, ч.р. те саме, що КВАСЕЦ

ШАПА [шáпа] -и, ж.р. Шафа. У комо́ри ко́л'а ша́пи стойі́т' шийа́н з напе́чаними булочка́ми на весʹіл':е, то йак іти́меш додо́му, то воз'ми́ штук к’і́л'ка дʹі́т'ум до ча́йу на снʹі́дан':е. – Шкаф (сущ.). В кладовке около шкафа стоит короб со сдобными булочками, когда будешь идти домой, то возьми несколько штук детям к чаю на завтрак.

ШАРАВАРИ [шарава́ри] -еĭ, мн. Різновид теплих штанів.  До́бре, шо іду́чи на па́шу до корове́ĭ, наложи́ла шарава́ри і св’і́дра, то типе́р, ду́майу, коб і хотʹі́ла, то ни зме́рзну. – Разновидность теплых штанов (сущ.). Хорошо, что, собираясь идти на пастбище пасти коров, одела теплые штаны и свитер, то теперь, думаю, даже если бы и захотела, то никак не замёрзну.

ШВАНЕЦ [швáнец] -нца, ч.р. Подряпина. Де ти г’е́того шва́нца на wс'у́ ли́тку ви́драw? – Царапина (сущ.). Где ты получил эту царапину через всю щиколотку?

ШВЕДИ [швéди] -еĭ, мн. Кусочки підсмаженого сала. Тре́ба нажа́рити до чо́рних млинце́ĭ на вече́ру шве́деĭ, бо ба́т'ко йіх ве́л'ми лʹу́битʹ. – Скварки из жареного сала (сущ.). Надо пожарить к драникам на ужин скварки из сала, потому что папа их сильно любит.

ШЕННО [шéн:о] присл. Тільки що. Усʹі́ л'у́ди даwно́ поприхо́дили, а нача́л'нʹік’і то ше́н:о пойави́лиса. – Только что (нареч.). Все люди давно поприходили, а начальство только-что появилось.

ШИБА [ши́ба] -и, ж.р. Скло у вікні. Нʹі́хто з гу́лици к’і́нуw ка́мен'а да поби́w ши́бу w окнʹі́ з двора́, тре́ба бу́де зашкли́ти за́ниво. – Стекло в окне (сущ.). Кто-то с улицы бросил камень и разбил стекло в окне с улицы, надо будет застеклить по новой.

ШИДЕЛКО [шиде́лко] -а, с.р. Гачок для в’язання мережива. ‒ Крючок для вязания (сущ.).

ШИДЕЛКОВАТИ [шиделкова́ти] -у́йу, -у́йеш, недок. В’язати мереживо гачком. Йак при́дете до нас, то пудбире́м ґо́рен' ручника́ шиделкова́ти, да йа його за два ве́чури обробл'у і поми́йу, бу́де гото́виĭ на сва́та навйаза́ти у весʹі́л':і. – Вязать крючком (гл.). Когда придёте ко мне, то подберём цвет ниток для объвязывания крючком рушника, и я его за два вечера обвяжу (обделаю), и постираю, будет приготовлен для перевязывания свата на свадьбе.

ШИПКА [ши́пка] -і, ж.р. Дровітня. Принеси́ сухи́х дроw с ши́пк’і на роспа́лку, а пото́м то́рху w кот'о́л нак’і́дайем. – Небольшой сарайчик (сущ.). Принеси сухих дров из сарайчика для роспалки, а потом торфа в котёл набросаем.

ШИХОВАТИ [шихова́ти] -у́йу, -у́йеш, недок. 1. Готувати. Мо́же, wза́wтра поло́жат' у бо́л'ницу, то йа wже́ шиху́йу оде́жу і лʹекарства́, коб уз'а́ти з собо́йу. –  Готовиться к чему-либо (гл.). Может, завтра положат в больницу, то я уже заранее приготовила вещи и лекарства, чтобы взять с собой. 2. Щастити в чомусь. Учо́ра були́ w боло́ти, то на́т:о шихова́ло с пого́дейу, і со́нечко, і в’і́трик нивили́к’іĭ буw, сʹі́но ху́тко ви́сохло, усе згребли́ і w стожк’і́ посклада́ли. – Везёт в чем-то (сущ.). Вчера были на сенокосе и очень хорошо везло с погодой, и солнышко, и ветерок небольшой были, сено быстро просохло, все сгребли и в стога сложили.

ШИЯН [шийа́н] -а, ч.р. Велика плетена коробка. У комо́ри ко́л'а ша́пи стойі́т' шийа́н… –  Большой плетеный короб (сущ.). В кладовке около шкафа стоит короб.

ШКЛИНА [шкли́нка] -і, ж.р. Шматок скла. Рострепа́ла стограм’і́wку г’е́так, шо і шкли́ни не оста́лос. – Кусочек стекла (сущ.). Разбила рюмку так, что и стеклышка не осталось.

ШТИРИ [штúри] -ох, числ. Чотири. Ма́нʹі до́бре, бо w йійі́ аж шти́ри дочк’і́ і оди́н син. – Четыре (числ.). Хорошо Марии, потому что у неё четыре дочери и один сын.