Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
П

ПУДВАЖИТИ [пудва́жити] -у, -иш, док. Підважити, підняти. Г’е́ту до́шку тре́ба пудва́жити да пудн'а́ти кро́х’і, а то пудло́га зусʹі́м уже́ скриви́ласа у тоĭ бик ни́жеĭ, неж тут. – Поддеть (гл.). Эту доску надо поддеть и поднять немного, а то пол уже скривился, в ту сторону стал ниже.

ПУДШАЛІWКА [пудшалʹі́wка || пудшалʹі́вка] -і, ж.р. Дошки, підбиті під дахом. У ши́пци зусʹі́м зогнила́ пудшалʹі́wка пуд стри́шк’ейу. – Подшивка крыши (сущ.). В сарайчике совсем сгнила подшивка под крышей.

ПУДШИХУВАТИ [пудшихувáти] -ýйу, -ýйеш, док. Наготувати, підготовити. Йа вам скрʹіз' кажу́, йак хо́чете шо роби́ти, то заранʹі́w пудшиху́ĭте все. – Подготовить (гл.). Я вам постоянно говорю, если хотите что-то делать, то заранее все подготовьте.

ПУШКА [пýшка] -і, ж.р. Упакування для сірників та цукерок. Удо́ма ко́нчилис запа́лк’і, заĭди́ w ла́wку і купи́ пйат' пу́шок. – Коробка спичек, конфет (сущ.). Дома закончились спички, зайди в магазин и купи пять коробочек.

Р

РАГАЛО [рáгало] -а, с.р. Гофрована дошка для прання. Йак іде́ш ми́ти оде́жу на го́зеро, то воз'ми́ з собо́йу ра́гало. – Стиральная доска (сущ.). Если идёшь стирать одежду на озеро, то возьми с собой стиральную доску.

РАДИЩІ [ради́шч’і] -еĭ, мн. Радощі. Коб вите́ ба́чили, к’і́л'ка там було́ ради́шчеĭ. – Радость (сущ.). Вы бы видели, сколько там было радости.

РАДНО [раднó] -а́, с.р. Рядно. Перистили́ посʹтʹі́л', воз'ми́ те́йе б’і́ле радно́, шо на две́рух в’ісʹіт', досиха́йе. – Тканое полотнище с толстых крашеных нитей, используемое в качестве пододеяльника или чехла для перины (сущ.). Перестели постель, возьми тот белый пододеяльник, который на двери висит, досушивается.

РАДЮГА [рад'у́га] -і, ж.р. Рядно для перенесення зерна чи листя. Застели́ w клу́нʹі пудло́гу г’е́тейу рад'у́г’ейу і ви́сип на йійі́ те́йе жи́то, шо зра́нку змолоти́ли. – Большое покрывало из грубой ткани, на котором сушили зерно, переносили солому, сено (сущ.). Застели в сарае пол этим покрывалом и рассыпь по нему ту рожь, которую с утра смолотили.

РАТАЙ [ратáĭ] -áйа, ч.р. Орач. На за́wтрашнʹіĭ ден' заказа́ли ратайа́ гора́ти горо́да, прийі́де з са́мого ра́нку, тре́ба пошука́ти л'уде́ĭ гнʹі́ĭ угрʹі́б:ати. – Пахарь (сущ.). На завтрашний день заказали пахаря огород вспахать, приедет с самого утра, надо поискать людей для сгребания навоза в борозды.

РАШКА [ра́шка] -і, ж.р. Корито для їжі свиням. Йак бу́деш вилива́ти йі́жу сви́н'ум, то подиви́с, коб у ра́шци ниц ни було́. – Корыто свиное (сущ.). Когда будешь кормить свиней, то посмотри, чтобы корыто было чистым.

РЕШТА [решта] 2 -и, ж.р. Кінець життю, смерть. Г’е́так ве́л'ми голова́ боли́т', шо ре́шта прихо́дит', і нийа́к’і порошк’і́ ни помага́йут', хот' ти «ско́руйу» визива́ĭ. ‒ нестерпимая боль. Так сильно голова болит, что конец приходит, и никакие таблетки не помогают, хоть ты скорую помощь вызывай.

РЕШТА [ре́шта] 1 -и, ж.р. Залишок чого-небудь. Ре́шту йа́блик, шо оста́лиса од варе́н':а, од:а́й сестри́ Ната́ши, то вона́ ви́сушит' у пичи́ на зи́му на компо́т вари́ти. – Остаток чего-либо (сущ.). Остаток яблок, которые не израсходовались на варенье, отдай сестре Наташе, и она их высушит в печке на зиму для приготовления кампота.

РИГАТИ [ри́гати] -йу, -йеш, недок. Гірко плакати. Воз'ми́ дити́ну і утихом’і́р, а то сиди́т' ригáйе і хл'у́пайе но́сом. – Плакать, всхлипывать взахлёб (гл.). Возьми ребенка и успокой, а то сидит заплаканый и хлюпает носом.

РИЖОWКА [рижо́wка] -і, ж.р. Спеціальне пристосування для лову риби. Хло́пци на рижо́wку wчо́ра мни́га ри́беĭ налови́ли, то тепе́р, пе́wно, бу́дут' у́ху вари́ти. – Рыболовная снасть (сущ.). Парни на рижовку вчера много рыбы словили, то сегодня, наверняка, будут уху варить.

РИСКАННЄ [ри́сканʹ:е] -а, с.р. Ознаки, які подає свиня для парування. – Приход в охоту свиньи (сущ.).

РИСКАТИ [ри́скати] 3 ос. одн. -айе, недок. Подавати ознаки для парування (про свиню). Заĭшла́ w хлʹіw, да ба́чу, шо w свине́ĭ по́wна ра́шка йі́жи, то, му́сит', об’і́д'в’і «д’і́wки» ри́скайут', і йім уже́ ни до йіди́. – Подавать признаки к спариванию (про свинью) (гл.). Зашла в сарай и увидела, что у свиней полное корыто еды, наверное, обе свинки пришли в охоту, и им уже не до еды.

РИХТИК [ри́хтик] присл. Саме стільки; саме так. Ри́хтик до Кол'а́д дотка́ла насти́лники і верста́та на с'ва́то w клу́нʹу чоловик’і́ ви́нисли да на стину́ пов’і́сʹіли. – Как раз, вовремя (нареч.). Как раз до Рождества закончила ткать скатерти и ткацкий станок в сарай (на гумно) мужчины вынесли и на стену повесили.

РОСПОГОДИТИСА [роспого́дитиса] 3 ос. одн. роспого́дʹуйец:а, док. Настання гарної погоди після негоди. Неха́ĭ би роспого́дилоса хот' з об’і́да, то ше до́бруйу грома́ду карто́пл'еĭ мо́жна було́ б пирибра́ти. – Прекращение дождя и ненастья (гл.). Пускай бы прекратился дождь хотя бы после обеда, тогда еще добрую кучу картошки можно было бы пересортировать.

РОСТОПІРИТИСА [ростоп’і́ритиса] -ус, -иса, док. Широко розставити руки й ноги. Ва́с'а з весʹі́л':а йе́л'е ĭшо́w, а за́ра то зусʹі́м ростопи́риwса кол'а перела́за сусʹі́дк’і Га́н:и і нийа́к од його́ ни оди́ĭде. – Широко расставить ноги и руки (гл.). Василий со свадьбы еле шёл, а сейчас и вовсе встал, широко расставив ноги и руки около забора соседки Анны, и никак не может от него отойти (оторваться).

РОЩЕПИНИ [рошчéпини] -еĭ, мн., реліг. Закінчення усіх Різдвяних свят (21 січня). У г’е́тим ро́ци рошче́пини пришли́с на недʹі́л'у, то вихо́дит', шо wс'а́куйу робо́ту wже́ мо́жна бу́де роби́ти, начина́йучи с понедʹі́лка. – День 21 января, окончание всех Рождественских святок, иначе говоря «по усʹіх сʹвати́х». В этом году завершение Рождественских праздников пришлось на воскресенье, поэтому получается, что выполнение всяких физических хозяйственных работ можно будет начинать с понедельника.

РОЩИНА [рошчи́на] -и, ж.р. Тісто для випікання хліба. Поста́вила з ве́чура рошчи́ну w дʹі́жци, то зра́нку замес'у́ чо́рниĭ хлʹіб. – Мешанка под хлеб из муки, воды, молока, яиц и соли (сущ.). Поставила с вечера росчину в деже, то утром буду месить черный хлеб.

РОЩИНЯТИ [рошчин'а́ти] -а́йу, -а́йеш, недок. Готувати тісто. – Замешивать тесто на хлеб до консистенции жирной сметаны (гл.).

РУПИТИ [ру́пити] 3 ос. одн. рýпитʹ, недок. Турбувати. Мине́ ве́л'ми ру́пит', шо на пра́вейі нозʹі́ wже даwно́ вили́зла н'а́кайа тве́рдайа ґýлʹка,, да ĭ на́в’іт' вили́кайа, і мнʹі здайе́ц:а, шо вона́ за г’е́ти к’і́л'ка дн'е́ĭ ше поби́л'шала. – Беспокоить, заставлять переживать (гл.). Меня очень беспокоит, что на правой ноге уже давно вылезла какая-то твердая нарость и достаточно большая, и мне кажется, что за эти несколько последних дней она стала ещё больше.

РУТАТИ [рýтати] -айу, -айеш, недок. Настійні спроби добитися певного результату. Бурак’і́ г’е́так заросли́ w доли́нци, шо ци́лиĭ ден' на тому́ кусо́чкови шчи́ро ру́тала, але́, ду́майу, шо wже́ до кунца́ лʹі́та бу́дут' чи́стийі. – Длительные, упорные, неоднократные попытки достичь конкретного результата, пытаться что-либо сделать (гл.). Свекла так заросла пустозельем в низинке, что целый день на том небольшом клочке земли зелье выпалывала, и думаю, что до конца лета свекла будет там чистая.

С

СВЕРСАДЛО [сверсáдло] -а, с.р. Дзеркало. Дʹі́ти до́бре живу́т', учо́ра з ла́wк’і г’е́mак’е вили́к’е сверса́дло привезли́, би нʹі́коли оно́ у пане́ĭ було́ у пала́т'ах, назива́йец:а трил'йа́ж. – Зеркало (сущ.). Дети хорошо живут, вчера из магазина такое большое зеркало привезли, как когда-то в панских палацах было, называется трильяж.

СВИНКА [сви́нка] -і, ж.р.  Свиноматка. Йак купл'а́ли порос'а́т, то оба́два ва́жили одʹіна́ково, а за́ра ве́прик на мни́га б’і́л'шиĭ за сви́нку. – Свиноматка (сущ.). Когда покупали поросят, то оба были одного веса, а сейчас кабанчик на много больше свинки.

СВИННЯ [свин:а́] -нʹ:і, ж.р. Те саме, що СВИНКА.

СВИННЯЧИ [сви́н':ачи карто́плʹі] КАРТОПЛІ  слоспол. Ук’ін' у скри́н'у нако́пани мишк’і́ насʹі́н:их і сви́н:ачих карто́пл'еĭ і хутч’і́ĭ йід' додо́му. ‒ Маленькая картошка, которая только на корм свиньям. Погрузи на повозку мешки накопанной семенной и маленькой картошки и быстрее поезжай домой.

СВИНЯ [сви́н'а] ч., ж. або с.р. Свиня (без розрізнення статі). Заби́ли сви́н'а. – Свинья любого пола (сущ.). Закололи свинью.

СВІДЬОР [св’і́д'ор] -дра, ч.р. Светр. До́бре, шо іду́чи на па́шу до корове́ĭ, наложи́ла шарава́ри і св’і́дра, то типе́р, ду́майу, коб і хотʹі́ла, то ни зме́рзну. – Свитер (сущ.). Хорошо, что, собираясь идти на пастбище пасти коров, одела теплые штаны и свитер, то теперь, думаю, даже если бы и захотела, то никак не замёрзну.

СЕЛЯГ [се́л'аг] -а, ч.р. Самець качки. У друго́му ви́водкови качен'а́т, видно́, бу́де би́л'шайа полови́на се́л'аг’еĭ. – Селезень; самец качки (сущ.). Во втором выводке утят будет большая часть селезней.

СИНОВЕЦ [синóвец] -вца, ч.р. Племінник. Йак прийеж:а́ли учо́ра дочу́ха з сино́wцум до ба́би Оле́ни, то привезли́ два лʹітро́вих сло́йік’і ме́ду ли́пового. ‒ Племянник (сущ.). Как приезжали вчера дочь с племянником, то привезли две литровые банки липового мёду.

СКАЛКА [скáлка] -і, ж.р. Пляма жиру на поверхні першої страви. Зажа́рила суп з са́лом, то хот' кро́х’і ска́лок зве́рху пла́вайе. – Пятнышко жира на первом блюде (сущ.). Сделала зажарку супа салом, то хоть пару пятнышек жира сверху плавает.

СКАРАЧ [скара́ч] -а́, ч.р. Пристосування, за допомогою якого торбину вішають на плечі. Йак забира́йемса wзаwтра йі́хати w ліʹс по йа́годи, то тре́ба за́ра на мишо́к скарача́ зачипи́ти, коб на ра́нок усе було́ гото́во. – Лямка на вещевом мешке, как правило, сделанная из тканого полотенца (сущ.). Если собираемся завтра ехать в лес за черникой, то надо к мешку сейчас привязать импровизированные лямки, чтобы на утро всё было готово.

СКІЛЬ [ск’іл'] присл. Звідки. – Откуда (нареч.).

СКОЗЮБА [скóз'уба] присл. Спідлоба. Чого́ ти погл'ада́йеш ско́з'уба, би то тоб’і́ нʹі́хто винова́тиĭ? – Исподлобья (нареч.). Чего ты поглядываешь исподлобья, как будто тебе кто-то виноват?

СКРИНЯ [скри́н'а] -і, ж.р. 1. Дерев’яний ящик ведикого розміру. Воз'ми́ w клу́нʹі w скри́нʹі ми́сочку пшени́ци і поси́п ку́рум. – Ящик, сундук. Возьми в сарае в ящике (сундуке) мисочку пшеницы и насыпь курам. 2. Верхня частина воза. Пого́да зусʹі́м спо́ртʹіласа, пока́звайе на дожǯ, то ук’і́н' у скри́н'у нако́пани мишк’í насʹі́н:их і мали́х (сви́нʹ:ачих) карто́пл'еĭ і хутч’і́ĭ йід' додо́му. – Верхняя часть конской повозки (сущ.). Погода совсем испортилась, похоже, будет дождь, поэтому погрузи на повозку мешки накопанной семенной и мальнькой картошки и быстрее поезжай домой.

СКРУЖИТИ [скружи́ти] -у́, -иш, док. Просіяти насіння за допомогою решета або сита. Натеруси́ла мни́га окро́пу і кол'а́ндри і wже ви́сушила і скружи́ла, мо́жна тоwчи́ w сту́пи а́л'бо моло́ти на маши́нци. ‒ Чистить семена с помощью сита или решета (гл.). Собрала много семян укропа и кореандра и уже подсушила и прочистила, можно измельчать в ступе или смолоть на мясорубке (кофемолке).

СКРУТИТИ [скрутúти] -тʹу́, -тиш, док. Те саме, що СКРУЖИТИ.

СЛИПАК [слипа́к] -а́, ч.р. Сліпень. Йак бу́дете wза́wтра w боло́то йі́хати сʹі́но коси́ти, то наклада́ĭте оде́жу з до́wг’іми рукава́ми, бо ка́жут' л'у́ди, шо на́т:о за́йедʹі мни́га, і слипак’е́ĭ, і оводе́ĭ т'ма. – Слепень (сущ.). Если будете завтра ехать косить сено на болото, то одевайте что-нибудь из одежды с длинными рукавами, потому что люди говорят, что очень много кровососущих насекомых, множество и слепней, и оводов. 2. Неуважна людина, підсліпувата. Твойі́ нагави́ци ондеде́ на табуре́тци лижа́т', чого́ ти, би тоĭ слипа́к, хо́диш по г’е́тейі ха́ти і усʹі ла́ти пиритра́сайеш?! – Невнимательный человек (сущ.). Твои штаны здесь на табурете лежат, чего ты, как тот слепой, ходишь по дому и все вещи перетряхиваешь!?