Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
В

ВИТЯТИ [ви́т'ати] ви́тну, ви́тнеш, док. Ударити. Йак ішла́ дро́ва бра́ти у ши́пку, то покоwзну́ласа, упа́ла і пра́вейе пличо́ ви́т'ала, тре́ба нʹі́шо роби́ти, бо на́т:о ве́л'ми боли́т', на́вет' ру́ку ни мо́жу пудн'а́ти. – Ударить (сущ.). Когда шла за дровами в сарай, то поскользнулась, упала и правым плечом сильно ударилась, надо что-то делать, потому что сильно болит, даже руку не могу поднять.

ВИХВАТИТИ [ви́хватити] -т'у, -тиш, док.  Бути покараним, побитим. Ви́хват'ат' од бат'ка уве́чери. ‒  Быть наказаным (гл.). Получат от папы вечером.

ВИШАР [вишáр] -ý, ч.р., бот. Неїстівна трава, яку використовують для підстилання худобі. Поста́w страми́ну, залʹі́з' на ви́шк’і і зними́ вишару́ на пудсти́л коне́ви і коро́ви. – Сено третьего укоса, используемое для подстилки скота (сущ.). Поставь лестницу, залезь на сеновал и сними подстилку для коня и коровы.

ВИШКІ [ви́шк’і] -ок, мн. Горище в хліві. Поста́w страми́ну, залʹіз' на ви́шк’і і зними́ вишару́ на пудсти́л коне́ви і коро́ви. – Сеновал (сущ.). Поставь лестницу, залезь на сеновал и сними подстилку для коня и коровы.

ВІКО [в’і́ко] -а, с.р. 1. Накривка на діжу. Рошчини́ла хлʹіб, накри́ла дижу́ в’і́ком ‒ ниха́ĭ рошчи́на пудхо́дит'. –  Крышка емкости (кадки), в которой месили тесто для выпечки хлеба (сущ.). Замешала тесто на хлеб, накрыла кадку крышкой, пускай тесто подходит. 2. Верхня частина труни; кришка. Не забу́д'те на сти́л позва́ти г’éтих бабе́ĭ, шо в’і́ко несли́ на мо́глици. –  Крышка гроба (сущ.). Не забудьте на поминальный стол позвать женщин, которые крышку гроба несли на кладбище.

ВІТОЧКА [в’і́точка] -і, ж.р. В’язочка колосків жита чи пшениці для освячування. На Спле́нʹ:е пос'вати́ла ра́зом з друг’і́́м’і кв’і́там’і в’і́точку w це́ркв’і, то бу́де w ха́ти на wс'а́к’іĭ случа́ĭ або потре́бу. – Связанный пучёк колосков пшеницы или ржи для освячения (сущ.). Во время церковного праздника Успение Господне освятила вместе с другими цветами и пучёк колосков пшеницы, которые должны быть в доме на всякий случай или нужду.

ВІТРИТИ [в’і́трити] 2 ос. одн. -иш, недок. Байдикувати. Іди́ в ха́ту, тоб’і́ кажу́, до́к’і ти бу́деш там в’і́трити, уже́ ве́чур надворʹі́, нихто́ до тибе́ типе́р уже́ ни при́де. – Долго ждать, страдать бездельем в ожидании (сущ.). Говорю тебе, иди в дом, сколько можно ждать, вечер наступил, никто к тебе сегодня уже не придёт.

ВІШАЛО [в’і́шало] -а, с.р. Те саме, що НИЗАЛО.

ВОЄНЩИНА [войéншчина] -и, ж.р. Військова частина. Каза́w д'а́д'ко Семе́н, шо w лʹі́си пуд войе́ншчинейу ци́лийі за́рослʹі байсану́ росту́т'. – Воинская часть (сущ.). Говорил дядя Семён, что в лесу около военной части, целые плантации бальзама растут.

Г

ГАКА [гáка] -і, ж.р. Сапа, сапка. Йак іти́меш на по́ле, то возʹми́ з собо́йу ти́йі дʹв’і га́к’і наго́страни, бо нʹі́шо мойа wже зусʹі́м ни хо́че сʹічи́ зʹі́л':е. – Сапка (сущ.). Когда будешь идти на поле, то возьми с собой две тяпки наточенных, потому что моя уже совсем не хочет сечь сорняки.

ГАРЦАТИ [гарца́ти] -айу, -айеш, недок. Бешкетувати. Хло́пци у об’і́д сма́чно найі́лиса і поб’і́гли гарца́ти по соло́ми на колхо́зниĭ двир ко́л'а ба́нʹі. – Прыгать, скакать (гл.). Пацаны за обедом вкусно поели и побежали прыгать на соломе на колхозный двор возле бани.

ГЕТИЛЬКО [г’е́тилʹко] займ., пестл. Стілечки.

ГЄ [г’е] присл. Так. Га́н:а, пудиĭди́ поба́ч, чи то йа г’е роблʹý поста́wку на насти́лнику. – Так (нареч.). Анна, подойди и посмотри, так ли я делаю основу на скатерти под обработку крючком.

ГЄЛЬКА [г’е́л'ка || г’е́л'ко] займ. Стільки. Каза́ли диwча́та, шо типе́р г’е́л'ка мни́га лʹýде́ĭ було́ w це́ркви до спо́веди, шо слу́жба на ци́лиĭ час до́wшеĭ була́, неж тоĭ раз. –Столько (местоим.). Говорили девчёнки, что сегодня столько много людей было в церкви к исповеди, что служба была на целый час дольше, чем прошлый раз.

ГЄТАК [г’е́так] присл. Ось так.  Йа хо́чу його́ ошиде́лковати г’е́так, би тоĭ ручни́к, шо в’і́ситʹ у муз'е́йі на ви́стаwци на друг’і́м етажо́ви. ‒ Вот так (нареч.). Я хочу обработать его вот так, как тот рушник, который висит на выставке в музее на втором этаже.

ГЄТАКЄЄ-О [г’е́так’ейе-о] займ. Ось таке. Г’е́тоĭ чолов’і́к ранʹі́ĭ прино́сиw і дишово́ продава́w г’е́так’ейе-о покрива́ло, би лежи́т' на дʹіва́нови w то́му каб’ін'е́тови, шо на́ши робо́тнʹік’і об’і́дайут' і оддиха́йут' де́коли.– Этот (местоим.) Этот мужчина раньше приносил и дёшево продавал такое вот покрывало, как лежит на диване в том кабинете, где наши работники обедают и иногда отдыхают.

ГЄТОЙ [г’е́той] -айа, -ейе, займ. Цей. Г’е́тоĭ чолов’і́к ранʹі́ĭ прино́сиw і дишово́ продава́w г’е́так’ейе-о покрива́ло, би лежи́т' на дʹіва́нови w то́му каб’ін'е́тови, шо на́ши робо́тнʹік’і об’і́дайут' і оддиха́йут' де́коли.– Этот (местоим.) Этот мужчина раньше приносил и дёшево продавал такое вот покрывало, как лежит на диване в том кабинете, где наши работники обедают и иногда отдыхают.

ГІНЧІЙ [г’і́нч’іĭ] -а, -е. Інший. Г’і́нч’іĭ раз на́т:о сма́чна ка́ша wдайе́ц:а, а тепе́р н'а́ка ни ве́л'ми рос:и́пчаста і жо́wтайа, му́ситʹ, мни́га води́ доба́вила. – Иной (раз) (нареч.). Иной раз очень вкусная каша получается, а сегодня какая-то не очень рассыпчатая и желтая, наверное много воды добавила.

ГІЦЕЛЬ [г’і́цел'] -цлʹа, ч.р., знев. Бешкетник. Ма́нʹіни wну́к’і на́т:о хва́ĭни хло́пци, окро́м Ко́лʹк’і, тоĭ то настойа́шчиĭ г’і́цел', у вс'а́куйу шко́ду гото́w ул́і́зти. – Плохой парень, пацан, вредина (сущ.). Мариины внуки очень хорошие парни, кроме Кольки, который настоящая вредина, в любую передрягу готов влезть.

ГІЧКА [г’і́чка] -і, ж.р., бот. Бурякове листя. На ве́чур свине́ĭ корми́ти наламнʹі́те г’і́чк’і бурак’еĭ у ба́биним горо́ди, ли́сʹц'е покриш’і́те, а бичани́ wк’ін'те коро́ви. – Ботва свеклы (сущ.). На вечер свиней кормить наламайте свекловичной ботвы у бабушки на огороде, листья покрошите, а стебли бросьте корове.

ГІЧЧЄ [г’і́ч’:е] -а, с.р., збірн. Те саме, що ГІЧКА.

ГЛИЗЯВИЙ [гли́з'авиĭ] -айа, -ейе. Недобре випечений і несмачний хліб. Г’е́тоĭ раз хлʹіб не wда́wса, н'а́к’іĭ гли́з'авиĭ, ни зна́йу, чи його́ хто бу́де йі́сти, чи н'е? – Осклизлый, неудавшийся, испорченный (прилаг.). На этот раз хлеб не получился, какой-то осклизлый, не знаю, будет его кто кушать или нет?

ГНАТИ [гна́ти] жену, женеш, недок. Виготовляти самогон. Г’е́та бу́тлʹа пошчи́ по́wна гарʹі́лк’і, ше те́йі, шо на А́лине весʹі́лʹ:е гна́ли. ‒ Делать самогон (гл.). Эта бутыль почти полная самогона ещё того, который на свадьбу Аллы делали.

ГНИТЕЧА [гните́ча] -и, ж.р. Заболочена місцевість, по „молодому” льоду якої бігали діти, прогинаючи його. Пушла́ з кумпа́нʹійейу диво́к і хло́пцеĭ гните́чу гну́ти і провали́ласа г’е́так глибо́ко, шо замочи́ла но́г’і і пудо́ла но́вейі спудни́ци. – Низкая, заболоченная, мокрая местность, как правило, в виде большого круга (сущ.). Пошла с компанией девчат и парней по легкому льду пройтись по низине и провалилась так, что замочила ноги и низ новой юбки

ГНІПИТИС [гнʹі́питис] -л'ус, -ис:а, недок. Влаштовуватися, моститися.  Чого́ вите́ уси́ на г’е́тоĭ ли́жок гнʹі́питес, мо́ститеса, би то друго́го м’і́сʹт'а у ха́ти нема́, коб поси́дʹіти? – пристраиваться, примоститься, присесть. Чего вы все на этой кровати пристраиваетесь (приседаете), как будто в доме нет другого места, чтобы посидеть?

ГОЙДАНКА [го́ĭданка] -і, ж.р. Те саме, що ГУТАНКА.

ГОЙСАТИ [го́ĭсати] -айу, -айеш, недок. Гуляти, байдикувати. Г’е́ти пранцова́ти дʹі́ти ци́лиĭ ден' го́ĭсали, на́вит' зʹі́л':а сви́н'ум ни нарва́ли і куре́ĭ ни покорми́ли, – ви́хват'ат' од ба́т'ка уве́чери. – Гулять (гл.). Эти вредины-дети целый день прогуляли, даже пустозелья свиньям не нарвали и кур не покормили, – получат от папы вечером.

ГОМОЛЯТИ [гомóл'ати] -айу, -айеш, недок. Їсти помаленьку; жувати.  Дити́на ше зусʹі́м мала́йа, а wже йа́бличко от йак гомо́л'айе. – Кушать понемножку (гл.). Ребёнок ещё совсем маленький, а уже яблочко кушает понемножку.

ГОРГІЛЬ [горг’і́л'] -а́, ч.р. 1. Кістка зі свинячого коліна. Горг’іл'а́ з:а́дн'ейі ла́пи розруба́ĭ на ме́нчи куск’і́, коб улʹі́з у горшчо́к, як у печи́ капу́сту бу́дем вари́ти. – Кость коленного сустава свиньи (сущ.). Кость с задней свиной лапы разруби на маленькие кусочки, чтобы влезали в глиняный горшок, когда в печке буду щи варить. 2. Криві покручені поліна. У друго́му прице́пови приве́з'аних дро́w цʹі́ла грома́да горг’ел'е́ĭ, де вите́ йіх і набра́ли г’е́л'ка мни́га. – Очень кривое полено. Во втором прицепе привезенных дров целая куча кривых полен, где вы только их набрали столько много.

ГРАТИ [грáти] -áйе, -áйеш, недок. Паруватись (про домашніх птиць). Вин, мо ĭ, де́йак’іĭ неро́знак, бо на́вит' ни ди́виц:а w той бик, де гу́си хо́д'ат', а уже́ тре́ба коб граw да граw. – Спариваться (гл.). Оставляла красивого молодого гуся на племя, а он, может, какой-нибудь гермафродит, потому что даже не смотрит в ту сторону, где гуси ходят, а уже надо чтобы с гусынями во всю заигрывал.

ГРИМНУТИС [гри́мнутис] -нус, -иса, док. Упасти, сильно вдарившись. Учо́ра г’е́так ве́лʹми гри́мнуwса на доро́зи, шо аж зо́ри з оче́ĭ политʹі́ли. – Сильно и больно стукнуться, падая (гл.). Вчера так сильно упал и ударился на дороге, что даже искры из глаз посыпались.

ГРІЗЬ [грʹізʹ] -у, ч.р. Гострий біль, який „гризе”. Нийа́к ни мо́жна поверну́ти пра́вуйу ру́ку, ве́л'ми боли́т', му́сит', грʹіз' улʹíз, не зна́йу, шо ĭ роби́ти. ‒ Острая боль (сущ.). Никак не могу повернуть правую руку, сильно болит, наверное, воспалился лучезапястный сустав, не знаю, что делать.

ГРОМАДА [грома́да] -и, ж.р. Купа (куча) чого-небудь. …Ше до́бруйу грома́ду карто́пл'еĭ мо́жна пирибра́ти. ‒ Куча чего-либо (сущ.). Еще добрую кучу картошки можно пересортировать.

ГРУДОК [грудо́к] -дка́, ч.р. Суха місцина серед болота. Тре́ба бу́де копици́ сʹі́на вино́сити на грудо́к. – Небольшой сухой участок земли среди болотистой местности, возвышенность (сущ). Надо сено выносить на возвышенность.

ГРУЗЬКО [грýз'ко] присл. Так, що можна загрузнути; в’язко. У лʹі́си на доро́зи по́сʹл'е дожǯу́ ве́л'ми гру́з'ко, wс'у́дейу кал'уг’і́. – Вязко (нареч.). В лесу после дождя грязная, вязкая дорога, всюду лужи.

ГУБА [гýба] -и, ж.р. Міра довжини основи (близько двох метрів). Учо́ра основа́ла пйат' губ ручник’е́ĭ тка́ти, то хва́тит' мнʹі г’е́того тканʹ:а́ до са́мого Вели́кодʹнʹа, а мо́же на́в’ітʹ і до Трʹіĭци бу́де. – Мера длины пряжи на ткацком станке (сущ.). Вчера основала пять мер пряжи для тканья рушников, то хватит мне этой работы до самой Пасхи, а может даже и до Троицы.

ГУБА [гýба] -и, ж.р. Шкіряно-м’язові складки навколо рота. Чого́ ти уже г’е́ту губу́ пови́сиw, би капел'уша́? – Мязовые складки вокруг рта (сущ.). Чего ты эту губу повесил?

ГУЛИЦА [гу́лица] -и, ж.р. Вулиця. Подиви́с, чи хо́д'ат' кол'адник’і́ по гу́лици і запали́ сʹв’ет на дворʹі́, коб видно́ було́. – Улица (сущ.). Посмотри, ходят ли колядовщики по улице и включи свет во дворе, чтобы видно было.

Ґ

ҐОЛЄҐА [ґол'éґа] -і, ж.р. Друг, подруга; колега. Г’е́ти диwча́та настойа́шчи ґол'е́ґ’і, – дру́жатʹ ше с пе́ршого кла́са. – Друг, подруга, одногодок, хороший знакомый (сущ.). Эти девчёнки настоящие подружки, – дружат ещё с первого класса.

ҐОРЕНЬ [ґóрен'] -у, ч.р. Кольорові нитки для вишивання. Як пойíдеш у Янʹі́w, то купи́ ґо́рен'у на́волочку ви́шити усʹáк’іх цвите́ĭ: чирво́ного, вишн'о́вого, жо́wтого, зел'о́ного і голубо́вого. – Цветные нитки для вышивания (мулине, акрил) (сущ.). Когда поедешь в Иваново, то купи цветные нитки разных цветов вышить наволочку: красного, розового, желтого, зелёного и голубого.