Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Г

ГУТАНКА [гу́танка] -і, ж.р. Гойдалка. Посади́ мало́го на гу́танку – неха́ĭ пого́ĭдайец:а, а сама́, пока́ в’ін погута́йец:а, оде́жу поми́туйу розв’і́сʹ, коб суши́ласа. – Качели (сущ.). Посади малыша на качели, а сама, пока он качается,  одежду постиранную развесь, чтобы сохла.

Д

ДЕЖА [дежá] -и, ж.р. Діжа. Принеси́ дежу́ неха́ĭ нагрʹі́йец:а, уве́чери бу́ду росчин'а́ти хлʹіб. – Ёмкость, деревянная кадка для замешивания теста при выпечке хлеба в домашних условиях (сущ.). Принеси кадку – пускай нагреется, вечером буду замешивать тесто для хлеба.

ДЕКОЛИ [де́коли] присл. Іноді.  Ге́та робо́тніца заwс'огди́ пизнʹі́ĭ за wсіх іде́ з робо́ти, то де́коли мо́же зра́нку кро́хи і задиржа́тиса, як на́т:о тре́ба. – Иногда (нареч.). Эта работница всегда позже всех уходит с работы, то иногда может с утра немного и задержаться, если очень надо.

ДЕРЖАЛНО [держа́лно] -а, ч.р. Те саме, що ДИШЕЛЬ.

ДИЖКА [ди́жка] -і, ж.р. Зменш. до ДЕЖА.

ДИШЕЛЬ [ди́шел'] -шл'а, ч.р. Держак біля тачки. Йак везли́ во́зика да ни пудпе́рли ди́шл'а, упа́w во́зик і роси́палис гарбу́зи. – Ручка от садовой тележки (сущ.). Когда везли тележку, то не подперли ручку, упала тележка и рассыпались тыквы.

ДОГНАТИ [догнáти] доженý, дожене́ш, док. Спарувати свиню з кнуром. Тре́ба попита́ти, мо́же, де у ко́го недал'о́ко кнур йесʹт' да догна́ти хот' одну́ ме́нч’у свин':у́, коб наве́сну були́ свойі́ порос'а́та. – Попытка покрыть свинью (гл.). Надо спросить, может у кого-нибудь тут неподалёку (поблизости) есть хряк и попробовать покрыть хотя бы одну меньшую свинью, чтобы весной были свои поросята.

ДОЛИГОВАТИ [долиговáти] 3 ос. одн. -у́йе, недок. Не вистачати чого-небудь. Хотʹі́́ла шче ĭ г’е́ту по́л'скуйу ху́стку купи́ти, але за́раз гро́шеĭ долигу́йе, то ниц стра́шного, купл'у́ друг’і́ĭ раз. – Не достатает, не хватает (гл.). Хотела еще и этот польский платок купить, но сейчас денег не хватает (не достаёт), но ничего страшного, куплю в следующий раз.

ДОЛИГОВАТИ [долиговáти] 3 ос. одн. -у́йе, недок. Боліти, дошкуляти.  Тепе́рʹішного дн'а ба́т'ко зусʹі́м абийак’і́ĭ, на сибе́ ни похо́жиĭ, му́сʹіт', зноw по́чк’і да спи́на долигу́йут'. – Болеть, недомогать (гл.). Сегодня отец совсем никакой, на себя не похож, наверное, опять почки и спина болят.

ДОРОЖКА [доро́жшка] -і, ж.р. Вишивка прямокутної форми, яку навскіс вішали на стіну. На г’е́тейі доро́шци на́т:о хва́ĭно голубо́вен'к’ім го́рен'ом ви́шила узо́ри, а ошиделку́йу – сала́товим. ‒ Вышивка на стену; салфетка (сущ.). На этой салфетке очень красиво голубыми нитками вышила узор, а обвяжу крючком ‒ салатовыми.

ДОХІД [дохі́д] дохóду, ч.р. Продукти, принесені на весілля комусь з родини. Воз'ми́ на столʹі́ надʹі́жника і wвйажи́ w його́ дох’і́д, коб було́ лʹі́пшеĭ нести́ пуд руко́йу на весʹíл':е. – Принесение продуктов в качестве подарка на свадьбу родственников (сущ.). Возьми на столе небольшую скатерть и завяжи в неё продукты, подготовленные на подарок, чтобы было лучше (удобнее) нести под рукой на свадьбу.

ДОЧУХА [дочýха] -і, ж.р. Племінниця. Йак прийеж:а́ли учо́ра дочу́ха з сино́wцум до ба́би Оле́ни, то привезли́ два лʹітро́вих сло́йік’і ме́ду ли́пового. ‒ Племянница (сущ.). Когда вчера к бабушке Елене приезжали племянница с племянником, то привезли две литровые банки липового меда.

ДЯДИНКА [д'а́динка] -і, ж.р. Дядькова дружина. Учо́ра д'а́динка Оле́на прихо́дила одв’і́дати дʹі́да Гна́та, то ци́луйу то́рбочку йа́блик каштел'е́ĭ принесла́, бу́дут' уну́кам на гости́нец. – Жена родного дяди (тётя) (сущ.). Вчера тётя Елена приходила проведать дедушку Игната и целую сумку яблок каштелей принесла, будут внукам на гостинцы.

Є

ЄЄЧНЯ [йейе́чнʹа || йайе́чнʹа] -і, ж.р., кулін. Яєшня. Ба́ба Ма́н'а на́т:о л'у́бит' йейе́чнʹу з молоко́м, то wза́wтра ви́топл'у п’іч да ĭ поста́wл'у ми́сочку йайе́чнʹі дл'а йе́йі. – Яичница (сущ.). Бабушка Мария очень любит кушать омлет, то завтра истоплю печку и приготовлю ей целую мисочку омлета.

Ж

ЖАКІ [жак’і́] -е́ĭ, мн. Рибальська снасть у вигляді натягненої на обручі сітки. Ба́т'ко з дʹі́дом учо́ра wве́чери пла́вали на ло́дци по го́зери і ростаwл'а́ли жак’і́, то бу́дем надʹі́йатиса, шо на недʹі́л'у хот' кро́хи рибе́ĭ нало́wл'ат' го́сʹт'ум на стил поста́вити. – Рыболовная снасть (сущ.). Отец с дедушкой вчера плавали на лодке по озеру и расставляли рыболовные снасти, то будем надеяться, что на воскресенье хоть немного рыбы поймают гостям на стол поставить.

ЖЛУКТО [жлýкто] -а, с.р. Дерев’яна посудина, у якій перед пранням золили (випарювали) полотняний одяг. Жлу́кто ше учо́ра настро́іла, бу́дем ми́ти оде́жу і постʹі́л'. – Деревянная бочка с дыркой внизу для вываривания (пропаривания) льняного полотна, нательного и постельного белья (гл.). Еще вчера приготовила все для стирки (вываривания, выпаривания) нательной одежды и постельного белья.

ЖУР [жур] -у, ч.р., кулін. Рідка страва з вівсяного борошна. Уже́ пист нача́wса, то ма́ти бу́де за́рез чашч’і́ĭ  вари́ти жур. – Отвар типа киселя из овсяной муки (сущ.). Уже пост начался, то мама будет сейчас чаще варить овсянный кисель.

ЖУРИТИСА [жури́тиса || жури́ц:а] -у́с, -ис:а. Бідкатися. Тепе́р прихо́диw до мине́ wну́к Ва́с'ка, жури́wса, шо вите́ його́ ни пуска́йете йі́хати w Б’елов’е́шску пу́шчу, бо w вас бито́ нема́ гро́шеĭ, то ниха́ĭ уже́ дит'а́ йі́де з усʹі́ми ра́зом, йа заплат'у́, к’і́л'ка тре́ба. – Жаловаться, плакаться, ябедничать, говорить с обидой или болью (гл.). Сегодня приходил ко мне внук Васька, жаловался (обижался), что вы ему не разрешаете ехать в Беловежскую пущу, потому что у вас нет денег, то пускай ребёнок едет со всеми вместе, я заплачу, сколько надо.

З

З-ПУД [с-пуд го́лк’і] ГОЛКІ  фраз. Тільки що пошито (про одяг). Г’е́туйу спудни́цу кро́х’і поwшива́ла з бок’е́ĭ і пудрʹі́зала, то вигл'ада́йе на́т:о до́бре, бу́деш ходи́ти, йак с'уруно́ w но́вейі, би ше́н:о с-пуд го́лк’і ви́пуст'анейі. – Что-то обновленное, как правило, переделанное, но имеющее хороший вид (фраз.). Эту юбку немного заузила по сторонам и укоротила, выглядит прекрасно, будешь носить все равно как новую, будто только что сшитую.

ЗАБРАКОВАТИ [забраковáти] док. Не вистачити чого-небудь. Хотʹі́ла ко́нчити вишива́ти г’е́того ручника́, але́ зел'о́ного го́рин'у забракова́ло на два листо́чк’і і на одно́го корʹі́н'чика. – Не хватает, не достает чего-то (гл.). Хотела закончить вышивать этот рушник, но зеленых ниток не хватило на два листика и один корешок.

ЗАВЕРШИТИ [заверши́ти] -у́, -и́ш, док. Зробити верх над стіжком. Ба́т'ко з дʹі́дом уже́ зложи́ли сʹі́но w стожо́к, оста́лоса оно́ заверши́ти. – Закончить, завершить стог сена (гл.). Папа с дедушкой уже сложили сено в стог, осталось только закончить верхнюю часть.

ЗАВОДИТИ [заво́дити] -дʹу, -диш, недок. Починати співати; заспівувати. Ба́бо, не мути́, шо ти на́т:о неду́жайа (хво́райа), бо wчо́ра w уну́ки на христи́нах ш:е от' йак до́бре п’іс'нʹі́ заво́дила напа́ру з дʹі́дом Степа́ном. – Запевать (гл.). Бабушка, не придумывай, что ты сильно больная, потому что вчера на хресьбинах у внучки очень здорово запевала вместе с дедом Степаном.

ЗАВСЬОГДИ [заwсʹогди́] присл. Завжди. Ге́та робо́тнʹіца заwс'огди́ пизнʹі́ĭ за wсʹіх іде́ з робо́ти. – Всегда (нареч.). Эта работница всегда позднее всех идёт с работы.

ЗАГРАКАТИСА [загрáкатиса] -уйус, -уйес:а, док. 1. Затриматися десь. Тоĭ гул'а́ка нʹі́де йак пушоw, то, му́сʹіт', уже́ до ра́нку загра́каwса. – Сильно задержаться, затеряться (гл.). Тот гулёна куда-то ушел и, наверно, уже до утра задержится. 2. Попасти у безвихідне становище. Уже́ пйа́тиĭ м’і́сʹац по бо́л'ницах мота́йуса і то́лку з г’е́того ма́ло, му́сит', нʹі́шо w мене́ там на́т:о недобре, надо́wго загра́каласа, ни зна́йу, чи хот' до ново́го ро́ку ви́бируса. – Попасть в безвыходное положение (гл.). Уже пятый месяц по больницам мотаюсь и пользы особо не вижу, наверное, что-то со мной сильно плохо, надолго заболела, не знаю, до нового года выберусь оттуда или нет.

ЗАЄДЬ [за́йед'] -і, ж.р. Загальна назва кровососних комах. Ка́жут' л'у́ди, шо на́т:о за́йедʹі мни́га і слипак’е́ĭ, і оводе́ĭ т'ма. ‒ Собирательное название кровососущих насекомых (сущ.). Люди говорят, что очень много кровососущих насекомых, множество и слепней, и оводов.

ЗАЗУБЕНЬ [зáзубенʹ] -бн'а, ч.р. Гачок до вудки. Ге́тоĭ супли́виĭ риба́к уже́ три за́зубнʹі спаройі́w, а йо́го ри́беĭ ше нихто́ ни ба́чиw і, му́сит', ни поба́чит'. – Крючок на удочку (сущ.). Этот сопливый рыбак уже три крючка испортил (потерял), а его рыбу ещё никто не видел и, видимо, не увидит.

ЗАКОМІРКА [заком’і́рка] -і, ж.р. Закуток. У те́йі заком’і́рци за двери́ма ниц ни поста́виш, окро́м йак приби́ти на стину́ в’і́шалку на робо́чу оде́жу. – Небольшой закуточек, уголочек, как правило, находящийся в подсобном помещении (сущ.). В том закуточке за дверью ничего не поставишь, разве что прибить к стене вешалку для рабочей одежды.

ЗАКУЛЬЦОВАТИ [закул'цова́ти] -уйу, -уйеш, док. Управити металічне кільце чи дріт у лич свині, щоб не могла рити. Д'а́д'ко Гри́ша при́де wде́н' і закул'цу́йе об’і́д'в’і свинʹ:і́, бо вони́ wже wс'у ку́чку «ду́ба поста́вили». – Вдеть (втянуть и закрутить) металлическое кольцо в лыч свиньи (гл.). Дядя Гриша придёт днём и вставит металлическую проволоку обоим свиньям в лыч, а то они всю свою загородку (клетку) изрыли.

ЗАМАЗАНЕЦ [замазáнец] -нца, ч.р. Бруднуля. Іди́ уми́ĭса і пом’ен'а́ĭ руба́шку з нагави́цами, бо пу́wдн'а хо́диш, би той замаза́нец,  – л'уде́ĭ сти́дно. – Грязнуля (сущ.). Иди умойся и переодень рубашку и штаны, а то полдня ходишь, как тот грязнуля, – людей стыдно.

ЗАМАЗАНИЙ [замáзаниĭ] -айа, -ейе. Брудний.

ЗАМОРОКА [заморо́ка] -і, ж.р. Морока, клопоти. Н'а́к’і чужи́йі л'у́ди попроси́лиса поста́вити кол'а́ на́шого пергана́ маши́ну на д'он к’і́л'ка, то мнʹі з йе́йу одна́ заморо́ка – тре́ба ци́лими су́тками стирихчи́, коб злодийі́ шо-нибу́д' ни одкрути́ли ч’і бензʹі́н ни зли́ли. – Дополнительная забота, нагрузка (сущ.). Какие-то незнакомые люди попросили разрешения поставить машину около нашего забора на несколько дней, то мне с ней такая дополнительная нагрузка: надо целыми сутками сторожить, чтобы воры что-либо не скрутили или горючее не слили (своровали).

ЗАПАЛОК [запа́лок] -лка, ч.р., перев. у мн. ЗАПАЛКІ [запа́лк’і] -ок. Сірник. Даĭ запа́лка прикури́ти. – Спичка (сущ.). Дай спички прикурить.

ЗАПИК [зáпик] -у, ч.р. Місце за піччю, де переважно влаштовували місце для спання. – Жесткая деревянная лежанка, обустроенная, как правило, за печкой (сущ.).

ЗАПИЧОК [зáпичок] -чка, ч.р. Зменш. до ЗАПИК. На висʹі́лʹ:е госте́ĭ з роднʹі́ мни́га прийі́хало, то ба́т'ко з дʹі́дом л'а́жут' спа́ти на за́пичку удво́х. – На свадьбу гостей из числа родственников много приехало, то папа с дедушкой лягут спать на лежанке за печкой вдвоём.

ЗАПОЇНИ [запо́йіни] -ін, мн. Заручини; сватання. Тʹі́тка Га́н:а на дочу́шини запо́йіни г’е́таку хоро́шуйу жо́wтуйу ху́стку с кутаса́ми окрути́ла. ‒ Помолвка (сущ.). Тётя Анна на помолвку племянницы такой красивый жёлтый платок с бахромой одела.

ЗАПОНА [запóна] -и, ж.р. Занавіска на вікні. Откри́ĭ на окнʹі́ запо́ни, то поба́чиш, йак видно́ w ха́ти ста́не зра́зу. – Занавеска (сущ.). Открой занавеску на окне и увидишь, как светло в доме станет сразу.

ЗАРАНІW [заранʹі́w] присл. Заздалегідь. Йа вам скрʹіз' кажу́, йак хо́чете шо роби́ти, то заранʹі́w пудшиху́ĭте все. – Заранее (нареч.). Я вам постоянно говорю, если хотите, что-то делать, то заранее все подготовьте.

ЗАРВАТИ [зарва́ти] -у́, -е́ш, док. Ударити. Н'а́к’іĭ к’іт уна́диwса курен'а́т мале́н'ких сми́кати, учо́ра до́бре зарва́ла його́ куско́м к’і́нутейі це́глини, мо́же, бил'ш ни при́де. –Стукнуть, ударить (гл.). Какой-то кот повадился цыплят маленьких таскать, вчера хорошо стукнула его куском брошенного кирпича, может, больше не придёт.

ЗАРЕЗ [за́рез] присл. Зараз; тепер. – Сейчас (нареч.).

ЗАРЕЗКІ [за́резк’і] присл. Те саме, що ЗАРЕЗ.