Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
З

ЗАРИВАНСЬКА [заривáнʹска земл'а́] ЗЕМЛЯ  фраз. Стовпотворіння. У ла́wку wчо́ра приве́зли св’і́жи ри́би ка́рпи, то там була́ ци́лайа зарива́нʹска земл'а́, луде́ĭ на́т:о мни́га тоwкло́са, хвата́ли ти́йі ри́би по пйа́т' к’іл', би то вони́ йіх нико́ли ни ба́чили, би́л'ш ни поба́чат' і ни ку́пл'ат'. – Очень востребованное событие, как правило, связанное с потребностями большого количества людей (фраз.). Вчера в магазин привезли свежую рыбу – карпы, так столько людей много было, толкались  и хватали ту рыбу по 5 килограмм, как будто они её никогда не видели и больше не увидят, и не купят.

ЗАРИГАНИЙ [зари́ганиĭ] -а, -е. Заплаканий і забруднений. Іди́ wми́ĭса холо́днейу водо́йу, і тогди́ п’і́дем на гу́лицу до люде́ĭ, а то сиди́ш тут зари́гана з чи́рвоними очи́ма, би сирота́ йака́йа. – Заплаканный (прилаг.). Иди умойся холодной водой, и тогда пойдем на улицу к людям, а то сидишь тут заплаканная с красными глазами, как сирота какая.

ЗАРИХТІТИ [зарихтʹі́ти] док. Захотіти, заманутись. От тоб’і́ зарихтʹі́ло за́ра просто ĭти і усе похвата́ти, і все роби́ти. – Приспичить (гл.). Вот тебе приспичило прямо сейчас все побрать, и все делать.

ЗАСІКА [засʹі́ка] -і, ж.р. Відгороджене місце в хліві чи в іншій якій господарській споруді. Там у ши́пци тре́ба зроби́ти засʹі́ку на мали́йі карто́плʹі, бо w л'о́хови йім м’і́сʹц'а, напе́wно, ни бу́де. – Отгороженное в сарае место для размещения чего-либо (сущ.). Там в маленьком сарайчике надо отгородить место на маленькую картошку, потому что в погребе для неё места, наверное, не хватит.

ЗАТОWКА [затówка] -і, ж.р. Те саме, що УЗДЗЮР.

ЗБИТКОВАТИ [збитковáти] -у́йу, -у́йеш, недок. Знущатися. Нʹі́коли над л'уд'ми́ на́т:о збиткова́ли, застаwл'а́ли ва́жно роби́ти ци́лими дн'а́ми, а гро́шеĭ нийа́к не плати́ли, рисова́ли трудоднʹі́, да і wвес' заро́бок. – Издеваться (гл.). Когда-то над людьми сильно издевались, принуждали тяжело работать целыми днями, а денег не платили совсем, писали какие-то трудодни, да на этом и весь заработок.

ЗЕЛЕЗНЯК [зелезнʹáк || железнʹáк] -а́, ч.р. Лопата для копання грядки. Воз'ми́ своĭго́ зелезнʹака́ з собо́йу, йак будеш іти́ розо́ри плеска́ти (висипа́ти). – Лопата штыковая (сущ.). Возьми свою лопату с собой, когда будешь идти розорки высыпать (выплескивать).

ЗЕТИЛЬ [зети́л'] присл.  Звідси. А за́ра втика́ĭ зети́л', пока́ ба́т'ко ни пришо́w, бо ма́ло тоб’і́ ни бу́де (‘будеш сильно битий’). ‒ Отсюда (нареч.). А сейчас убегай отсюда, пока отец не пришел, потому, что мало тебе не покажется.

ЗОЛИТИ [золúти] -лʹу́, -и́ш, недок. Обдавати кип’ятком полотняний одяг у жлукті. Золи́ла оде́жу wчо́ра, а w па́золах половик’і́ с ха́ти намочи́ла. – Стирать, вываривать нательное и постельное бельё (гл.). Постирала и  выварила одежду вчера, а в мыльной воде дорожки из дома замочила.

ЗТИЛЬ [зти́лʹ ǀǀ стилʹ] присл. Звідти. Г’е́тоĭ кусо́к шч’ікоту́рки отпа́w зти́л' неда́wно, бо йак ми тоĭ раз були́ тут ко́л'а ха́ти, то ше wвес' фунда́мент буw ци́лиĭ, ни було́ ниц отпа́д'аного. – Оттуда (нареч.). Этот кусок штукатурки отвалился оттуда недавно, потому что когда мы прошлый раз были здесь около дома, то весь фундамент был полностью цел, ничего отвалившегося не было.

І

ІНАЧІЙ [іна́ч’іĭ] -а, -е. Інакший. Тепе́р у ла́wци чо́рниĭ хлʹіб зусʹі́м іна́ч’іĭ ве́длух учора́шн'ого. – Инной, другой (нареч.) Сегодня в магазине черный хлеб совсем иной (другой) по сравнению со вчерашним.

К

КАБЛУК [каблу́к] -а́, ч.р. Підпори у вигляді половинок обруча. Йак ко́нчиш сʹі́йати гурк’і́ на г’е́теĭ гра́дци, то тогди́ каблук’і́ поста́вим, помота́йем і повйа́жем мотузи́ і нат'а́гнем кл'ейо́нку. – Деревянная или металлическая арка-дуга, использующаяся для устройства парника в огороде (сущ.). Как закончишь сеять огурцы на этой грядке, то тогда дуги поставим, повяжем шнуры и натянем плёнку.

КАВАЛЄРКА [кавал'éрка] -і, ж.р. Компанія парубків. Видно́, шо с'в’а́то надворʹі́, – кавал'е́рка по гу́лици одна́ за одне́йу хо́дит'. – Компания молодых парней (сущ.). Видно, что праздник пришел, – компании молодых парней одна за одной по улице ходят.

КАЛ [кал] -у, ч.р. Грязь, мул. Ци́лийі розори́ води́ і ка́лу. – Грязь (сущ.). Полные разорки воды и грязи.

КАЛИТКА [кали́тка] -і, ж.р. Гаманець. Йак схо́чеш пуĭти́ w ла́wку, то гро́ши w кали́тци на ве́рхн'еĭ поли́ци w с'ерва́нтови. – Кошелек для хранения денег (сущ.). Если захочешь пойти в магазин, то деньги возьмёшь в кошельке на верхней полке в серванте.

КАЛНО [ка́лно] присл. Брудно. Надворʹі́ мо́кро і ка́лно. ‒ Грязно (нареч.). На улице сыро и грязно.

КАЛНОТЕЧА [калноте́ча] -і, ж.р., збірн. Збільш. до КАЛ. Горо́д ве́л'ми мо́криĭ, а по дворʹі́ то́же не проĭти́ – круго́м калноте́ча. – Грязюка (сущ.). Огород очень мокрый, а по двору тоже не пройти, – кругом грязюка.

КАЛЮГА [кал'у́га] -і, ж.р. Калюжа. Була́ г’е́такайа мо́крайа і росква́с'анайа доро́га, шо пра́вейу ного́йу ошчоко́взнулас і чут' ни wпа́ла w кал'у́гу. – Лужа (сущ.). Была такая мокрая и раскисшая дорога, что правой ногой подскользнулась и чуть не упала в лужу.

КАПТАН [капта́н] -а, ч.р. Жіноча кофта. Тре́ба занести́ до шва́чк’і мат'е́рʹійу на два каптани́, бо уже́ г’е́тийі, шо ход'у́, аби́йак’і, на ли́кт'ах аж до диро́к повитира́лиса. – Женская кофта, сшитая, как правило, из хлопчатобумажной или шёлковой ткани (сущ.). Надо отнести к портнихе ткань на две кофты, потому что эти, которые ношу, уже плохие, на локтях до дыр протёрлись.

КАРАМКОВАТИ [карáмковати] -айа, -ейе. Нерівний, зморщений. Г’е́тийі к’і́ши н'а́к’і зусʹі́м пога́ни, кара́мковати, нʹійа́к ни шкрибу́ц:а і ни т'а́гнуц:а. ‒ Неровный, некрасивый (прилаг.). Эти кишки какие-то совсем некрасивые, неровные, никак не чистятся и не обтягиваются.

КАТАПЧИК [ката́пчик] -а, ч.р., етн. Шматок хліба в рідині чи в куті. Очерпни́ кутʹ:і́ три ра́зи, і постара́ĭса wз'а́ти с ката́пчиком од сʹв’ате́н'кейі про́скурк’і. ‒ Кусочек хлеба или просфоры, положенный в жидкость или кутью (сущ.). Зачерпни кутью три раза и постарайся взять с кусочком святой просфоры.

КАШТЕЛІ [каштелʹí] -е́ĭ, мн., бот. Сорт яблук. Ци́луйу то́рбочку йа́блик каштел'е́ĭ принесла́, бу́дут' уну́кам на гости́нец. – Сорт яблок (сущ.). Целую сумку яблок каштелей принесла, будут внукам на гостинцы.

КВАСЕЦ [квасéц] -сцу́, ч.р., бот. Щавель. Звари́ на об’і́д квасцу́, а то г’е́ти ту́шани карто́плʹі wже надойі́ли, би г’і́ркайа ре́д'ка. – Щавель (сущ.). Свари на обед щи из щавля, а то эта тушеная картошка уже надоела, как горькая редька.

КЄНДЮХ [к’е́нд'ух] -а, ч.р., перен. 1. Шлунок. Хва́тит' уже́ йі́сти, а то нийа́к свого́ к’е́нд'уха ни нато́пчеш. – Растянутый желудок (сущ.). Хватит уже кушать, а то никак свой желудок не напихаеш. 2. Повільна людина. Іди́ хуч’і́ĭ, а то т'а́гнес:а там, би тоĭ к’е́нд'ух, нога́ но́гу ни мина́йе. – Медлительный человек (сущ.). Иди быстрее, а то тянешся там нога за ногу.

КІЛІШЕЧОК [к’ілʹі́шечок] -ечка, ч.р. Чарочка. Дуста́н' з с'ерва́нта к’ілʹі́шечки і поста́w на вели́к’іĭ сти́л, бо на об’і́д ма́йуц:а бу́ти гости. –Стаканчик, стопочка, рюмочка (сущ.). Достань со шкафа стаканчики и поставь на большой стол, потому что к обеду должны быть гости.

КІРОК [к’і́рок] -рка, ч.р. Каблук у взутті. Катри́на з Сиб’і́ра привезла́ мнʹі́га хоро́шейі оде́жи і аж д'в’і па́ри ту́хл'еĭ на висо́к’іх к’і́рках. ‒ Каблук (сущ.). Катерина с заработков привезла много красивой одежды и даже две пары туфлей на высоких каблуках.

КЛУНЯ [клýн'а] -і, ж.р. Споруда господарського призначення – для зберігання сіна і соломи. У г’е́тим ро́ци сʹі́ном би́л'шуйу полови́ну клу́нʹі закла́ли, му́сит', полови́ну соло́ми приде́ц:а на дворʹі́ w стужо́к скла́сти. – Сарай для хранения сена и соломы (сущ.). В этом году сеном большую половину сарая заложили, наверное, половину соломы придется во дворе в стог сложить.

КНУР [кнур] -а́, ч.р. Самець свині для запліднення. Тре́ба попита́ти, мо́же, де у ко́го недал'о́ко кнур йест' да догна́ти хот' одну́ менч'у свин':у́, коб на ве́сну були́ своі́ порос'а́та. – Хряк (сущ.). Надо спросить может у кого-нибудь тут неподалёку есть хряк и попробовать покрыть хотя бы одну меньшую свинью чтобы на весну были свои поросята.

КОWЗАНКА [ко́wзанка] -і, ж.р. Лід, де ковзаються діти. Дите́ĭ тре́ба уже́ заган'а́ти w ха́ту, бо ци́лиĭ ден' на ко́wзанци гра́йуц:а. – Каток (сущ.). Детей надо забирать в дом, а то целый день на катке тусуются (резвятся).

КОWЗІЛЬ [коwзʹілʹ] -і, ж.р. Те саме, що КОWЗАНКА.

КОБ [коб] спол. Якби, коли б. Коб було́ рʹі́внейе по́ле бурак’і́ сʹі́йати, то тре́ба йо́го до́бре ви́волочити ва́жнейу бороно́йу. – Чтобы (союз). Чтобы было ровное поле свеклу сеять, то надо его хорошо побороновать тяжёлой бороной.

КОВМА [ковмá || коwмá] -и́, ж.р. Каптопляне пюре. В’іĭма́ĭ капу́сту і ковму́ с пе́ч’і, да бу́дем об’і́дати. – Картофельное пюре (сущ.). Вынимай щи и пюре из печки и будем обедать.

КОЗИРОК [козиро́к] -рка́, ч.р. Кепка. З весʹі́л':а сам то ти пришо́w, а де п’іǯака́ і козирка́ подʹі́w? – Мужская кепка с козырьком (сущ.). Со свадьбы сам то ты пришёл, а куда пиджак и кепку подевал?

КОЛЯ [кол'а́ ǀǀ ко́л'а] прийм. Коло, біля. На́ша гу́лица кол'а́ лі́су. Колхо́зниĭ двир ко́л'а ба́нʹі.  ‒ Возле (предл.). Наша улица возле леса. Колхозный двор возле бани.

КОЛЯНДРА [колʹáндра] -и, ж.р., бот. Кореандр. Натеруси́ла і нав’і́трила ци́лиĭ рука́w окро́пу, а кол'а́ндра ше сохне́ пуд стрʹі́х’ейу. –Кореандр (сущ.). Вытрусила и начистила на ветру целый мешочек семян укропа, а кореандр ещё сохнет под крышей (навесом).

КОМИНОК [коми́нок] -нка, ч.р. Виступ у мурованій печі для зберігання дрібних речей. Запа́лк’і заwс'огди́ кладʹі́те на коми́нок, коб були́ сух’і́йі і до́бр'е загара́лиса. – Кирпичная полочка на печке сбоку от дымохода (сущ.). Спички всегда ложите на печку, на полочку сбоку от дымохода, чтобы были сухие и хорошо зажигались.

КОЦУБА [коцубá] -и, ж.р. Кочерга. Кол'а́ пе́ч’і стойі́т' коцуба́, то йак ни с'а́деш ти́хо, то похо́дит' вона́ по тве́йі спи́ни. – Кочерга (сущ.). Около печки стоит ухват, поэтому если не успокоишься и не сядешь тихонько, то получишь им по спине.

КОШТИРОВА [коштиро́ва] -и, ж.р., бот. Плоскуха. Коштиро́ва росте́ на карто́плʹах, на бурака́х, де ни попа́ло. – Ежо́вник обыкнове́нный (сущ.). Ежовник растет на картофеле, на свекле, где прийдется.

КРИЖ [криж] -á, ч.р. Придорожній хрест. Коли́ бу́дут' збира́ти гро́ши на wстано́wку крижа́ на на́шеĭ гу́лици кол'а́ лʹі́су, да мине́ ни бу́де wдо́ма, то од:аси́ш (зало́жиш) за мине́ гро́ши, а йа тоб’і́ пото́м од:а́м. – Крест возле дороги (сущ.). Когда будут собирать деньги на установку креста на нашей улице около леса, а меня не будет дома, то отдашь и за меня деньги, а я тебе потом верну.

КРИЖІ [крижі́] -ей, мн. Поперек, поясниця. Г’е́так криж’і́ бол'а́т', шо ре́шта (куне́ц) прихо́дит'. – Поясничный отдел позвоночника (сущ.). Так спина в пояснице болит, что терпеть нет мочи.