Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
К

КРИШАНИ [кришани́] -еĭ, мн. Суп. На зва́рануйу стра́ву ‒ кришани́ - ни́хто́ на́вет' і ни ди́виц:а. ‒ Первое блюдо ‒ суп (сущ.). На сваренный суп никто даже не смотрит.

КРОХІ [кро́х’і] присл. Трохи. Г’е́туйу спудни́цу кро́х’і поwшива́ла з бок’е́ĭ і пудрʹі́зала. ‒ Немножко (нареч.). Эту юбку немного заузила по сторонам и укоротила.

КУЗЛЯКІ [кузлʹак’і́] -еĭ, мн. Гриби (узагальнювальна назва). Того́ ро́ку w лʹі́си wс'а́к’іх кузл'ак’е́ĭ було́ хот' завали́с, оно́ ни лени́са туди́ пуĭти́ і назбира́ти. – Грибы (сущ.). В прошлом году в лесу всяких грибов было хоть завались, только не ленись туда пойти и насобирать.

КУСНИК [кусни́к] -а́, ч.р. Кольорова стрічка для заплітання в коси. Тоб’і́ ма́ти кусник’е́ĭ ци́луйу грома́ду накупл'а́ла, а ти хо́диш ростр'е́пана, би та́йа рос:ама́ха. – Бант для заплетания волос (сущ.). Тебе мама бантов целую кучу накупила, а ты все равно ходишь растрёпанная, как та россамаха.

КУТАС [кута́с] -а, ч.р. Китиця. Тʹі́тка Га́н:а на дочу́шини запо́йіни г’е́таку хоро́шуйу жо́wтуйу ху́стку с кутаса́ми окрути́ла, шо здайе́ц:а б’і́л'ша́йа полови́на свах’е́ĭ оно́ на ху́стку і диви́ласа, наве́т' на молоди́х ме́нч’еĭ погл'ада́ли. – Бахрома (сущ.). Тётя Анна на помолвку племянницы такой красивый жёлтый платок с бахромой одела, что, кажется, большая половина гостей женского пола только на платок и смотрела, даже на будущих молодожёнов меньше поглядывали.

КУТУХ [куту́х] -а́, ч.р. Дванадцятипала кишка. Кутуха́ начинʹі́те печен'о́вейу коwбасо́йу, бо w то́wстих к’ішка́х вона́ wс'огди́ здайе́ц:а смачнʹі́ш:ейу, неж у то́нк’іх. – Двенадцатиперсная кишка у свиньи, наиболее расширенный конец толстого кишечника (сущ.). Фаршем из мяса и внутренностей начиняйте толстые кишки и двенадцатиперсную кишку, потому что в этих кишках она получается вкуснее, чем в кишках из тонкого кишечника.

КУХОР [кýхор] -хра, ч.р. Скриня для зберігання одягу. Тре́ба ви́ĭн'ати полотно́ с ку́хра да на Ко́л'ади поши́ти но́ви сорочк’і́ ба́т'кови і дʹі́дови. ‒ Сундук (сущ.). Надо достать тканое полотно из сундука и на рождество сшить новые рубахи-сорочки отцу и дедушке.

КУЧКА [ку́чка] -і, ж.р. Відгороджене місце в хліві. У ба́т'ка вели́к’іĭ хліw, там аж шти́ри ку́чк’і ви́городʹано: одна́ – на коро́ву, д'в’і – на свине́ĭ і одна́ нивили́кайа – на порос'а́т ч’і, мо́же, де́коли на йаку́йу пту́шку бу́де. – Загородь, загородка, клетка для животных (сущ.). У отца большой сарай, там целых четыре загородки (клетки) выгорожено: одна для коровы, две – для свиней и одна небольшая – для поросят, или, может, иногда для птиц.

Л

ЛАПСЄРДАК [лапс'ердáк || лапсʹардáк] -а, ч.р. Жіночий верхній одяг у вигляді куртки. Наста́с'а, нак’і́н' лапс'ердака і іди́ подиви́с скоти́ну w хлив’і́, йак йа́сла поро́жни, то wк’і́нʹ сʹі́на кон'о́ви. – Женская верхняя одежда в виде куртки или пальто (сущ.). Настя, одень куртку и сходи посмотри животных в сарае, если в яслях пусто, то положи туда сена.

ЛАТАТА [лата́та] -и, ж.р., бот. Рослина Caltha.

ЛАТИ [ла́ти] -еĭ, мн., знев. Одяг, тканина. …Хо́диш по г’е́тейі ха́ти і усʹі́ ла́ти пиритра́сайеш?! – Одежда, ткань (сущ.). Ходишь по дому и все вещи перетряхиваешь!?

ЛАХАТИ [лáхати] -айу, -айеш, недок. Їсти, голосно чавчаючи.  Бач йак ве́прик карто́плʹі ла́хайе, тре́ба, му́сит', би́л'шеĭ вари́ти. – Громко и быстро кушать (гл.). Смотри, как кабан картошку хорошо кушает, надо, наверное, больше варить на корм.

ЛАХВА [лахва́] -и, ж.р. Удача, щастя. До́бре, шо моро́шчик сту́кнуw хва́ĭниĭ да го́зеро заме́рзло, то дʹі́т'ум лахва́, – ци́лиĭ ден' на санка́х там йі́здʹат'. – Везение, удача, выгода, «халява» (сущ.). Хорошо, что мороз ударил хороший и вода на озере замёрзла, детям везуха, – целый день на санках там ездят (катаются).

ЛЕБЕХІ [лéбех’і] -еĭ, мн., знев. Купа одягу, будь-яке лахміття. Прибери́ свойі́ ле́бех’і, а то вал'а́йуц:а по wсе́йі ха́ти. – Куча одежды, тряпья (сущ.). Убери свою одежду, а то разбросана, как тряпки, по всему дому.

ЛИКОТЬ [ли́кот'] -кт'а, ч.р. Лікоть. Му́сит, биз дохторе́ĭ ни обоĭду́са, бо wже вс'а́к’ійі лʹі́к’і перепро́бувала, а пра́виĭ ли́кот' нийа́к ни пиристайе́ болʹі́ти. – Локоть (сущ.). Видимо, без докторов не обойдусь, потому что уже все лекарства перепробовала, а правый локоть никак не перестает болеть.

ЛИНА [ли́на] -и, ж.р. Товстий дріт, сплетений із багатьох тонких. Йак пойі́дите w лʹіс по де́рево, то воз'м’і́те з собо́йу ни одну́ ли́ну, а д'в’і, мо́же, приде́ц:а вит'ага́ти і де́рево і маши́ну, бо земл'а́ w лʹі́си і по доро́зи по ни́з'к’іх м’ісʹт'а́х ве́л'ми мо́крайа і гру́з'кайа. – Трос для буксировки чего-либо или моток дрота (сущ.). Когда поедете в лес за деревом, то возьмите с собой не один, а два троса, может, придётся вытягивать и дерево и машину, потому что земля в лесу и на дороге в низких местах сильно мокрая и грязкая.

ЛОКША [лóкша] -и, ж.р., кулін. 1. Локшина. На снʹі́данʹ:е бу́де зва́рана ло́кша, а на об’і́д – тоwкани́ца w духо́wци з:апе́чанейу прига́рк’ейу. –Лапша (сущ.). На завтрак будет сварена лапша, а на обед – пюре в духовке с запеченной корочкой. 2. знев. Повільні дівчата.

ЛОХАЧІ [лохач’і́] -е́ĭ, мн., бот. Лохина, буяхи. Йак були́ w лʹі́си, то набра́ли по ведро́ви йаг’і́д і по ба́н'ечци лохаче́ĭ. – Лесная голубика (сущ.). Когда были в лесу, то собрали по ведру черники и по баночке голубики.

ЛЬОХ [л'ох] -а, ч.р. Викопане і обладнане приміщення для зберігання переважно овочів. Г’е́ти грушк’і́ тре́ба ви́нести w л'ох ал'бо́ хот' у прил'о́шник. – Погреб (сущ.). Эти груши надо вынести в погреб или хотя бы в помещение перед погребом.

ЛЯСКАWКА [л'а́скаwка] _і, ж.р., бот. М’ята польова. Йак бу́дем горо́да на зи́му розго́рвати, то тре́ба проĭти́с і ви́брати wсе корʹі́нʹ:е од л'а́скаwк’і, шо ви́горйец:а наве́рх і буде видне́йе. – Мята перечная, пустозелье (сущ.). Когда огород на зиму будем перепахивать, то надо будет пройтись по полю и собрать корни мяты, которые после перепашки будут видны сверху.

ЛЯСКАТИ [л'а́скати] 3 ос. одн. -айе,  недок. Гриміти. Надворʹі́ н'а́к’іĭ куне́ц св’і́та наста́w, раз-по́раз бли́скайе і л'а́скайе з усіх бок’е́ĭ. – Греметь (гл.). На улице какой-то конец света наступил, раз за разом молния ударяет и раскаты грома слышны со всех сторон.

М

МАКАГОН [макаго́н] -а, ч.р., перен. Будь-який предмет, яким можна покарати шибеників. Г’ети хлопчак’і́ дражни́лиса з стари́м д’і́дом ци́лиĭ ден', ниц його́ ни слу́хали, то, му́сит', уве́чери ба́т'кови приде́ц:а макаго́ном йіх кро́хи поwчи́ти дʹі́да поважа́ти. – Кнут, средство для наказания за нехорошие проступки (сущ.). Эти пацаны (подростки) дразнились со стареньким дедушкой целый день, нисколько его не слушались, наверное, вечером отцу придётся кнутом их учить, как дедушку уважать надо.

МАКІТРА [мак’і́тра] -и, ж.р., перен. Незачесана дівка. Причеши́с хот' кро́х’і, а то хо́диш, би мак’і́тра. – Неухоженная, непричёсанная женщина или девушка (сущ.). Причешись хоть немного, а то ходишь растрепанная и неухоженная.

МАКУХА [макýха] -і, ж.р. Залишки з соняшникового чи льняного насіння при виготовленні олії. Сви́ни аж даwл'а́ц:а за макух'е́йу, тре́ба бу́де ше wз'а́ти у млинʹі́, паровико́ви. – Остатки (жмых) после отжима льняного или подсолнечного  семени (сущ.). Свиньям очень нравится жмых (выжимки) из льняного семени, надо будет ещё взять на мельнице.

МАЛИМОН [малимóн] -а, ч.р. Млинець із пшеничного борошна. Тре́ба купи́ти смета́ни, то wза́wтра на снʹі́данʹ:е нажа́ру малимо́неĭ, – уну́к’і йіх ве́л'ми лʹýбл'ат'. – Блин из пшеничной муки на дрожжах (сущ.). Надо купить сметаны, тогда завтра поджарю блинчики, – внуки их сильно любят.

МАЛЬОША [мал'о́ша] -и, ч.р., знев. Той, хто збирає всяку непотріб. Шо w тибе ́w су́мци ро́биц:а, би w то́го мал'о́ши на возу́. – Нарицательное название человека, накапливающего (собирающего) самые разные вещи (сущ.). Что творится в твоей сумке, всё равно как у малеши в повозке.

МЕЖА [межа́] -и, ж.р. Вузька смуга неораної землі, яка відділяє один горо́д від іншого. На друг’і́ĭ куне́ц горо́да треба іти́ по ми́жи, бо у розо́ри вода́ стойі́т' і мо́жна угру́знути. – Межа (сущ.). На другой конец огорода надо идти по меже, потому что в разорках стоит вода.

МЖАЧКА [мжа́чка] -і, ж.р. Мжичка. Г’е́то ниц, шо за́ра канʹі́кули, надвори́ аби́йакайа пого́да, н'а́ка мжа́чка, тума́н і си́росʹт', то сидʹі́те w ха́ти на печи́ і на́вет'ка но́са на тоĭ хо́лод ни пока́звайте. – Мгла (сущ.). Это ничего, что сейчас каникулы, но на улице такая плохая погода, какая-то мгла, туман, сырость, поэтому, сидите дома на печке и даже носы на тот холод не высовывайте.

МИЛИЦИ [ми́лици] -еĭ, мн. Милиці. Йак мойа́ ба́ба но́гу полама́ла, то ми́лици w сусʹі́деĭ уз'али́. – Костыли (сущ.). Когда моя бабушка сломала ногу, то костыли взяли у соседей.

МИНИНИ [мини́ни] -еĭ, с.р. Іменини. Учо́ра w сúнового ста́ршого хло́пца були́ мини́ни, мину́ло де́с'ат' рок’е́ĭ, то йаноwс'ки́йі ба́ба з дʹі́дом подари́ли мо́дного т'ел'ефо́на, а го́м’ел'ск’ійі ба́ба і дʹід н'а́куйу ігрову́йу приста́wку, то коб вите́ ба́чили, к’і́л'ка там було́ ради́шчеĭ, пудска́каw чут' не до сто́лʹі. – Именины, день рождения (сущ.). Вчера у сынового старшего парня были именины, ему исполнилось 10 лет, бабушка и дедушка из Иванова подарили модный сотовый телефон, а дедушка и бабушка из Гомеля – какую-то игровую приставку, то вы бы видели, сколько там было радости, прыгал чуть ли не до потолка.

МИТИ [ми́ти] -йу, -йеш, недок. Прати білизну. Жлу́кто ше учо́ра настро́іла, бу́дем ми́ти оде́жу і посʹтʹі́л'. – Стирать бельё (гл.). Еще вчера приготовила все для стирки (вываривания, выпаривания) нательной одежды и постельного белья.

МІСТО [м’і́сто] -а, с.р. Центр Мотоля. Wза́wтра зно́w мусо́во іти́ на м’і́сто. – Центр Мотоля, т.н. Турубель и окрестность (сущ.). Завтра опять обязательно придётся идти в центр.

МО [мо ĭ] Й  встав. сл. Може, можливо. К’і́дала хоро́шого молодо́го гусака́ на плид, а вин, мо ĭ, де́йак’іĭ неро́знак. ‒ Может быть; возможно. Оставляла красивого молодого гуся на племя, а он, может, какой-нибудь гермафродит.

МОГЛИЦИ [мо́глици] -ей, мн. Кладовище. Не забу́д'те на сти́л позва́ти г’е́тих бабе́ĭ, шо в’і́ко несли́ на мо́глици. ‒ Кладьбище (сущ.). Не забудьте на поминальный стол позвать женщин, которые крышку гроба несли на кладбище.

МОРДА [мо́рда] -и, ж.р. Обличчя, лице. Маши́на г’е́так ху́тко гна́лас по доро́зи, шо кал на́вит' на мо́рду политʹі́w, шко́да шо но́мера ни поба́чила, а то тре́ба було́ б у м’ілʹі́цийу зайави́ти. – Лицо (сущ.). Машина так быстро ехала по дороге, что грязь даже в лицо полетела, жаль, что номер не увидела, а то надо было бы в милицию заявить.

МОСТИТИСА [мости́тиса] -стʹу́са, -тис:а, недок. Влаштовуватися, сідати.  Чого́ вите́ уси́ на г’е́тоĭ ли́жок гнʹі́питес, мо́ститеса, би то друго́го м’і́сʹт'а у ха́ти нема́, коб поси́дʹіти? – То же самое, что ГНИПИТИС. Чего вы все на этой кровати пристраиваетесь (приседаете), как будто в доме нет другого места, чтобы посидеть?

МУЛЯ [му́лʹа] -і, ж.р. Мул, грязь. Бойа́wса нурчака́ да́ти w ту́йу му́л'у. – Болотная или речная грязь (сущ.). Боялся нырять в тую речную грязь.

МУЛЯКА [мулʹа́ка] -і, ж.р. Збільш. до МУЛЯ.

МУСИТИ [му́сити] -сʹу, -сиш, недок. Бути вимушеним виконувати будь-що. Учо́ра му́сиw верну́тиса додо́му з пу́вдорог’і, бо забу́w ви́кл'учити пра́са з рʹіз'е́тк’і. – Быть вынужденным (обязанным) что-то сделать (гл.). Вчера вынужден был вернуться домой с полпути, потому что забыл выключить из розетки утюг.

МУСОВО [мусо́во] присл. Обов’язково. Була́ wчо́ра на по́шти, але́ забу́ла заплати́ти за сʹв’ет, то wза́wтра зно́w мусо́во іти́ на м’і́сто, коб рошчита́тиса і ни бу́ти винова́тейу. – Обязательно (нареч.). Была вчера на почте, но забыла уплатить за электроэнергию, то завтра опять обязательно придётся идти в центр, чтобы рассчитаться и не иметь долга.