Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Н

НУЖІЖ-ТО [нуж’і́ж-то] част. Невже ж.

НУРЧАКА [нурчакá дáти] ДАТИ  стійке словосполучення., док. Пірнути у воду. Йак коси́w сʹі́но у боло́ти і перехо́диw че́рез гру́з'к'ейе м’і́с'ц'е по ýзк’ейі кла́дци, то бойа́wса нурчака́ да́ти w тую мул'а́ку. – Нырнуть у воду. Когда косил сено в болоте и переходил через заболоченную местность по узкой кладке, то боялся нырнуть (упасть) в ту болотную грязь.

НЯКІЙ [нʹа́к’іĭ || нʹа́к’і] займ. Якийсь. Н'а́к’е г’е́те полотно́ зусʹі́м ни рʹі́вне, побри́жане, му́сʹіт', його́ тре́ба шче раз покача́ти. ‒ Какой-то (местоим.). Какая-то неровная, скомканная эта ткань, наверно её надо ещё раз поутюжить.

О

ОБЕРЛЮХТО [оберл'у́хто] -а, с.р. 1. Закривка (засувка) в димоході. Оберл'у́хто шчи́лно ни закрива́ĭ, бо чад у ха́ту на́ĭде, і при́дец:а открива́ти оберл'у́хта в о́кнах сере́д зими́. – Люфт в дымоходе (сущ.). Люфт в дымоходе плотно не закрывай, потому что угарный газ в доме будет выходить и придется форточки в окнах открывать посреди зимы. 2. Кватирка у вікні. – Форточка в окне (сущ.).

ОБРІЗВАТИ [обрʹíзвати] -уйу, -уйеш, недок. Чистити картоплю (обрізати шкірку). Обрʹі́зваĭ карто́пл'у, то на вече́ру зробл'у́ товкани́ци. – Чистить картошку (гл.). Чисть картошку, то на ужин приготовлю пюре.

ОБЦАС [обца́с] -а, мн. Те саме, що КІРОК. Катри́на з Сиб’і́ра привезла́ мнʹі́га хоро́шейі оде́жи і аж д'в’і па́ри ту́хл'еĭ на висо́к’іх обца́сах. ‒ Каблук (сущ.). Екатерина с заработков привезла много красивой одежды и даже две пары туфлей на высоких каблуках.

ОДВЕЧОРКОМ [одвечо́рком] присл. Під вечір. Учо́ра одвечо́рком корови́ ра́но пришли́, на́вет' ше ĭ не усʹі́ л'у́ди з робо́ти поприхо́дили. – Под вечер. Вчера под вечером коровы рано пришли еще даже не все люди с роботы пришли.

ОДВІДАТИ [одв’і́дати] -айу, -айеш, док. Провідати когось. – Проведать, сходить к кому-то в гости (гл.).

ОДВІДКІ [одв’і́дк’і] -еĭ, мн. Перші відвідини новонародженого вдома. Га́н:ину нив’і́стку wчо́ра Васи́л' з бо́лʹнʹіци (роддома) забра́w з мале́н'к’ім хло́пчиком, то w недʹі́л'у тре́ба бу́де де́шо купи́ти з дит'а́чейі оде́жи да сходи́ти w одв’і́дк’і. – Первое посещение новорождённого на дому (сущ.). Анину невестку вчера муж Василий с больницы (роддома) забрал с маленьким мальчиком, то в воскресенье надо будет купить что-нибудь из детской одежды и сходить проведать новорожденного.

ОДНОПІЛКА [одноп’і́лка] -и, ж.р. Те саме, що ПІЛКА.

ОДОПНЯНИ [одо́пнʹани] -а, -е. Відслонене, відсунене, відчинене що-небудь.  Йак ми ішли́ звони́ти на по́шту, то у с'ел'сав’е́ти о́кна одо́пн'ани були́, а за́раз уже́ закри́тийі. – Прокрытое, открытое, отвешенное что-нибудь (прич.). Когда мы шли звонить на почту, то в сельсовете занавески на окнах окрытые были, а сейчас уже закрытые (завешенные).

ОКРІП [окрʹі́п] -рóпу, ч.р., бот. Рослина кріп. Натеруси́ла і нав’і́трила ци́лиĭ рука́w окро́пу, а кол'а́ндра ше сохне́ пуд стрʹі́х’ейу. – Укроп (сущ.). Вытрусила и начистила на ветру целый мешочек семян укропа, а кореандр ещё сохнет под крышей (навесом).

ОКРОМ [окром] спол. Крім, окрім. Ма́нʹіни wну́к’і на́т:о хва́ĭни хло́пци, окро́м Ко́лʹк’і, тоĭ то настойа́шчиĭ г’і́цел', у вс'а́куйу шко́ду гото́w улʹі́зти. – Кроме (союз). Мариины внуки очень хорошие парни, кроме Кольки, который настоящая вредина, в любую передрягу готов влезть.

ОКРУТИТИ [окрути́ти] -тʹý, -тиш, док. Пов’язати (про хустку). Тʹі́тка Га́н:а на дочу́шини запо́йіни г’е́таку хоро́шуйу жо́wтуйу ху́стку с кутаса́ми окрути́ла. ‒ Одеть, завязать (гл.). Тётя Анна на помолвку племянницы такой красивый жёлтый платок с бахромой одела.

ОКУСОК [оку́сок] -ска, ч.р. Шматок недоїденої страви. З весʹі́лʹ:а оста́лоса мни́га оку́ск’еĭ ус'а́к’ейі йіди́, то хлʹі́б йа посушу́ да бу́де наве́сну мал'е́н'к’іх птушен'а́ток корми́ти, тих, шо ви́ведуц:а, – і гусен'а́т, і качен'а́т, ну і курен'а́ток то́же. – Объедок (сущ.). Со свадьбы осталось много объедков всякой еды, хлеб я посушу, и будет чем весной маленьких птенцов кормить, гусят, утят и циплят.

ОЛИВА [оли́ва] -и, ж.р., кулін. Олія. Йак бу́деш у ла́вци, то купи́ дʹв’і пл'а́шк’і оли́ви. – Растительное масло (сущ.). Когда будешь в лавке, то купи две бутылки оливкового масла.

ОНДЕДЕ [ондеде́] присл. Ось тут. Йа ду́мала, вона́ нʹі́де пушла́, а вона́ стойі́тʹ ондеде́ йази́ком тала́хайе. ‒ Вот здесь (нареч.). Я думала, она ушла, а она здесь стоит языком мелет.

ОНО [оно́] част. Тільки, лише. Ба́т'ко з дʹі́дом уже́ зложи́ли сʹі́но w стожо́к, оста́лоса оно́ заверши́ти. – Только (част.). Папа с дедушкой уже сложили сено в стог, осталось только закончить верхнюю часть.

ОСЕЛИЦА [осе́лица] -и, ж.р. Край села. Серг’і́ĭ ше зра́нку пушо́w на осе́лицу гра́ти w хок’е́ĭ і йа́виц:а додо́му, ни зна́йу коли́. – Край деревни (сущ.). Сергей еще с утра пошел на край деревни играть в хоккей, и я не знаю, когда он будет дома.

ОСЛИН [ослúн || ослон] -а, ч.р. Лавочка. Столи́ уже́ поста́вили, то ідʹі́те ше осло́ни принесʹі́те, да бу́дем зна́ти, шо г’е́та робо́та wже́ зро́бл'ана. – Деревянная скамейка в виде лавки (сущ.). Столы уже поставили, идите ещё скамейки принесите, и будем знать, что эта работа уже сделана.

ОТОРАЗ [отора́з] присл. Зараз же. Ідʹі́те отора́з на по́ле і пудгребе́те ти́йі карто́плʹі. – Сейчас (нареч.). Идите сейчас на поле и соберите эту картошку.

ОХАЛЮЧИТИ [охал'у́чити] -уйу, -уйеш, док. Прибрати, охаяти. Ха́ту на сʹва́то охал'у́чила. – Убрать (гл.). Убрала к празднику дом.

ОХВІЩИНА [охв’і́шчина] -и, ж.р. Новосілля. У г’е́туйу субо́ту, шо при́де, му́сит', пойі́дем у Бре́сʹц' до сва́х’і на охв’і́шчину w но́вуйу кватʹі́ру. – Новоселье (сущ.). В эту субботу, которая придёт, наверное, поедем в Брест к свахе на новоселье в новую квартиру.

ОХНАЛЬ [охнáл'] -л'а́, ч.р. Цвях, гвіздок. У г’е́того "хвал'о́ного" господара́ заржа́wл'аного охнал'а́ не мо́жна наĭти́. ‒ Гвоздь (сущ.). У этого "хвалёного" хозяина даже ржавого гвоздя найти невозможно.

ОЦОТ [о́цот] -у, ч.р., кулін. Оцет. Пл'а́шку о́цоту вз'ала́, то хва́тит на усе лʹі́то. – Уксус (сущ.). Бутылку уксуса взяла, то хватит на все лето.

ОШИДЕЛКОВАТИ [ошиде́лковати] -уйу, -уйеш, недок. Створити мереживо. Йа хо́чу його́ ошиде́лковати г’е́так, би тоĭ ручни́к, шо в’і́ситʹ у муз'е́йі на ви́стаwци на друг’і́м етажо́ви. ‒ Создать кружево. Я хочу обработать его так, как тот рушник, который висит на выставке в музее на втором этаже.

ОЩОКОВЗНУТИС [ошчокóвзнутис] -ус, -неса, док. Посковзнутися на слизькому. Г’е́так ве́л'ми ошчоко́взнулас пра́вейу ного́йу, шо бойу́с, коб ни було́ рост'аже́нʹ:а. ‒ Подскользнуться (гл.). Так сильно подскользнулась правой ногой, что боюсь, чтобы не было растяжения связок.

П

ПАЗОЛИ [пáзоли] -еĭ, мн. Вода із золою, що витекла зі жлукта під час випарювання білизни. Па́золи ше зусʹі́м те́плийі були́, то wсі половик’і́ с ха́ти намочи́ла і пережа́ла. – Как правило, ещё теплый и мыльный раствор, слитый после стирки белья в деревянной бочке – жлукте (сущ.). Слитый мыльный раствор ещё совсем теплый был, поэтому замочила в нем все ходники (самотканные дорожки) из дома и перестирала их.

ПАЛЮТКА [пал'утка] -і, ж.р. 1. Половина головки капусти. Розри́ж голо́wк’і капу́сти на пал'утк’і́, то wве́чери зложу́ w бо́чку на закваску. – Половина качана капусты (сущ.). Разрежь наполовину головки капусты, тогда вечером сложу их в бочку для закваски. 2. Половина сідниці. У г’е́тийі молоди́ци хва́ĭна пал'у́тка, йесʹт' куди́ уко́ли дава́ти. – Ягодица (сущ.). У этой молодой женщины хорошие ягодицы, есть куда вводить инекции.

ПАМОРОК [пáморок] -а, ч.р., знев., перен. Несерйозна незібрана людина. Чого́ ти хо́диш, би тоĭ па́морок, с'ад' уже́ і послу́хаĭ розу́много чолов’і́ка. – Неприкаянный, неадекватный, несобранный человек (сущ.). Почему ты ходишь, как неприкаянный (ненормальный), сядь уже  и послушай умного человека.

ПАНИЧИКІ [пани́чик’і] -еĭ, мн., бот. Те саме, що ЛАТАТА.

ПАРИШ [пари́ш] -у́, ч.р., кулін. Рідка страва з пророщених і змелених зерен жита. Йак йа була́ мала́йа, то ве́л'ми л'уби́ла йі́сти пари́ш тоĭ, шо ба́ба Тодо́с'а вари́ла, на́т:о вин у йійі́ був сма́чниĭ. – Сладкая вареная еда типа затирки из муки, смеленной из пророщенных зёрен ржи, так называемого солода (сущ.). Когда я была маленькой, то очень любила кушать затирку из ржаной муки ту, которую бабушка Феодосия варила, уж очень она w неё была вкусная.

ПАРОВИК [парови́к] -а́, ч.р. Млин з механічним двигуном. Сви́ни аж даwл'а́ц:а за маку́х’ейу, тре́ба бу́де ше wз'а́ти у  млинʹі́, паровико́ви. – Мельница с механическим двигателем (сущ.). Свиньям очень нравится жмых (выжимки) из льняного семени, надо будет ещё взять на мельнице.

ПАТЛИ [па́тли] -еĭ, мн. Непричесане волосся. Заплети́ і зачеши́ ко́си до́бре, коб па́тли с-пуд ху́стк’і ни тирча́ли. – Непричёсанные волосы, отдельные пряди волос (сущ.).  Причешись хорошо, чтобы эти пряди волос не выбивались (торчали) из-под платка.

ПАЦИЯТ [пацийа́т] -а, ч.р. Фронтон; причілок горища. У ок'е́нци на пацийа́тови ви́пало шкло, тре́ба напе́во зашкли́ти, чи мо́же пола́дити, йак шкло не поби́лоса. – Франтон (сущ.). В окошке на франтоне вывалилось стекло, надо застеклить снова или может просто поремонтировать, если стекло не разбилось.

ПАША [па́ша] -и, ж.р. Пасовище. На па́шу бери́ з собо́йу ге́ту нивили́куйу вере́н'ку, йа там положи́ла хлʹіб, молоко́ і варо́нийі йа́ĭца тоб’і́ на об’і́д. ‒ Пастбище (сущ.). На пастбище бери с собой эту небольшую сумку, я там положила хлеб, молоко и варёные яйца тебе на обед.

ПЕВНО [пе́вно] встав. сл. Те саме, що НАПЕВНО. ‒ Наверно, наверняка.

ПЕРГАН [пергáн] -а́, ч.р. Огорожа зі штахет. Зними́ з пергана́ но́вуйу кл'ейо́нку, згорни́ йійі́ і положи́ у ши́пку, а стару́йу чо́рнуйу тре́ба пов’і́сити на тоĭ перела́з, шо од гу́лици, нихаĭ обсиха́йе. – Штахетный забор (сущ.). Сними со штахетного забора новую клеёнку, сложи её и положи в сарайчик, а старую чёрную надо повесить на тот забор, который от улицы, пускай подсыхает.

ПЕРЕГАКАТИ [перегáкати] -айу, -айеш, док. Прополоти город за допомогою сапки.  Хло́пци-wну́к’і карто́плʹі пополо́ли г’е́так, шо слʹі́дом пришло́с перега́кати сами́ĭ, бо були́ б там за́рослʹі зʹі́л':а. ‒ Прополоть грядку с помощью тяпки (гл.). Внуки картошку пропололи так, что следом пришлось переполоть самой, а то были бы там заросли пустозелья.

ПЕРЕДОЇЩИ [передойі́шчи] -еĭ, мн., етн. Молоді гості від молодого, які стараються більше вкрасти в молодої речей для приданого. Ідʹі́те хто годи́ на двир, пилну́ĭте, коб передойі́шчи ни вини́сли wсе з шипо́к да з комо́ри. ‒ Группа молодых людей со стороны жениха, которые во время свадьбы приходят в дом невесты и стараются путем обмана забрать (типа украсть) как можно больше вещей из родительского дома, якобы в приданное невесте (сущ.). Идите кто-нибудь во двор сторожить (смотреть), чтобы ребята не забрали (повыносили) все из сарайчиков и из кладовки.